X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد اداره بهزیستی شهر نیشابور با حجم 36 نفر تشکیل می دهند که از این افراد تعداد 31 نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همکاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یک فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است که میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است که نوع اشتغال در کارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در اداره بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی کارمندان ندارد و بالاخره این که بین سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان بهزیستی رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقدمه

«اگر سلامتی روانی انسانها مهمتز از سلامتی جسمی آنها نباشد لااقل هم سطح آن خواهد بود» (مطهری)

از آغاز پیداش انسان همواره مسأله سلامتی او نیز مطرح بوده است.

اما عموما بعد جسمانی او نیز در نظر گرفته می شود و کمتر کسی است که به بعد روانی آن نیز اهمیت بدهد. در حالیکه به تعریف سازمان بهداشت جهانی «سلامتی تنها نبود نقص عضو یا نبود بیماری نیست بلکه حالت کامل رفاه جسمی روانی است».ت (گنجی 1376)

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

کلیات و مقدمه

1-1 مقدمه

………………………………………………………

3

1-2 بیان مسئله

……………………………………………………

4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

…………………………………………

5

1-4 اهداف تحقیق

…………………………………………………

6

1-5 فرضیه ها و سئوالات تحقیق

………………………………………

6

1-6 متغیرهای تحقیق

………………………………………………

7

1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی

…………………………………………

8

فصل دوم

پیشینه تحقیق و پایه های نظری

1-2 پیشینه نظری تحقیق

……………………………………………

11

2-1-1 مفهوم سلامت روان

…………………………………………

11

2-1-2 تاریخچه سلامت روان در جهان

…………………………………

12

2-1-3 تاریخچه سلامت روان در ایران

…………………………………

14

2-1-4 مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف

………………………

17

2-1-5 سلامت روان از نظر مکاتب

……………………………………

18

2-1-6 اصول سلامت روان

…………………………………………

20

2-1-7 هدف ایجاد سلامت روان

………………………………………

23

2-1-8 مکانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان

………………………

25

2-1-9 جمع بندی

…………………………………………………

28

2-2 پیشینه عملی تحقیق

……………………………………………

29

2-2-1 همه گیر شناسی در ایران

………………………………………

29

2-2-2 بررسی همه گیر شناسی در جهان

………………………………

31

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1 روش تحقیق

…………………………………………………

38

3-2 جامعه آماری

…………………………………………………

38

3-3 نمونه تحقیق

…………………………………………………

39

3-4 ابزار تحقیق

…………………………………………………

39

3-4-1 مقیاس های چهارگانه آزمون

……………………………………

40

3-4-2 موارد کاربرد و محدودیت های آزمون

……………………………

40

3-4-3 نمره برش آزمون

……………………………………………

41

3-5-3 پایایی آزمون

………………………………………………

42

3-6 اعتبار پرسشنامه

…………………………………………………

42

3-7 روش جمع آوری اطلاعات و اجرا

………………………………

43

3-8 تجزیه و تحلیل آماری

…………………………………………

43

فصل چهارم

یافته های تحقیق

4-1 داده های آماری جامعه مورد مطالعه

…………………………………

45

4-2 میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه

……………………………

48

4-3- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق

……………………………

50

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری

……………………………………………

59

5-2 نتیجه گیری کلی

………………………………………………

61

5-3 محدودیت های تحقیق

…………………………………………

61

5-4 پیشنهادات تحقیق

………………………………………………

62

منابع تحقیق

………………………………………………………

63

پیوست

پیوست

…………………………………………………………

66

فهرست جداول

جدول 2-1 مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران

35

جدول 4-1. داده های آماری جامعه مورد مطالعه

…………………………

46

جدول 4-2 میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه

…………………………

48

جدول 4-3 مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون

…………………………

50

جدول 4-4 محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی

……

52

جدول 4-5 مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال

………………

53

جدول 4-6 تجزیه و تحلیل واریانس ها

…………………………………

54

جدول 4-7 مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت

…………………

54

جدول 4-8 تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت

……………

56

جدول 4-9 محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی

…………

56

فهرست نمودارها

نمودار هسیتوگرام 4-1 نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان

……

46

نمودار هیستوگرام 4-2 سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان

………

48

نمودار 4-3 مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال

…………………………

50

نمودار 4-4 میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت

……………

52

خرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی - فایلود fiload.ir/.../پایان-نامه-بررسی-سلامت-روانی-کارکنان-بهزیستی/384‏ - ذخیره شده پایان نامه رشته روانشناسی، چکیده: پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه ... پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور ... www.asanproject.ir/سلامت-روانی-کارکنان-بهزیستی-شهر-نیشاب/‏ - ذخیره شده چکیده. پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد اداره ... پروژه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال ... dockade.com/1099/پروژه-بررسی-سلامت-روانی-کارکنان-بهزیس/‏ - ذخیره شده پروژه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال ۱۳۸۶. دانلود فایل. دسته بندی: پایان نامه, تحقیق, رشته روانشناسی, رشته روانشناسی, رشته مشاوره ... دانلود تحقیق بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور ... saeedsun.ir/blog/2014/09/27/salamate-ravani-karkonan.html‏ - ذخیره شده - مشابه 27 سپتامبر 2014 ... چکیده. پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن ... پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور ketabsabz.sellfile.ir/prod-321873-پایان+نامه+بررسی+سلامت+روانی+کارکنان+بهزیستی+شهر+نیشابور.html‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور. این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش در 105 صفحه می باشد. چکیده پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت ... تحقیق بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی - تحقیق و پروژه و ... bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-سلامت-روانی-کارکنان-بهزیس/‏ - ذخیره شده - مشابه تحقیق بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی ... پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است که جامعه ... با سلامت روانی در زنان ۸-۶ هفته بعد از زایمان در سال تحصیلی ۸۳-۸۲، پایان نامه دانشگاه علوم ... تحقیق بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی - دنلود مقاله و پروژه و ... bankmaghale.ir/تحقیق-بررسی-سلامت-روانی-کارکنان-بهزیس/‏ - ذخیره شده - مشابه تحقیق بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی مربوطه به صورت فایل ورد word و ... دختر دوره متوسطه شهرستان نیشابور، خردادماه (۱۳۷۵) پایان نامه کارشناسی آموزش ... پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود ... mihandocs.com/4184-پایان-نامه-مقایسه-سلامت-روانی-زنان-با-سرپرست-و-بدون-سرپرست-حدود-سنی-35-ساله-شهرستان-رشت.html‏ - ذخیره شده 9 سپتامبر 2015 ... هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روان در بین زنان با سرپرست و بدون ... پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386. دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در ... www.bestofday.ir/reader/text/201607060927145524‏ 6 جولای 2016 ... بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386 دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال ... قسمت سوم پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی 208 پایان نامه یکجا ... www.payanname.net/دانلود-پایان-نامه-روانشناسی/‏ - ذخیره شده قبل از دانلود پایان نامه ها حتما” پسورد سایت را از این لینک دریافت کنید. دانلود همه. ... بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور ۱۰۰صفحه. بررسی سبکهای ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 06:35 | چاپ مطلب