ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان

پایان نامه نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان


چکیده

هدف از پژوهش حاضر نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی است جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی شهرستان اردبیل که در سال تحصیلی 92-93مشغول به تحصیل هستند. نمونه آماری تحقیق به روش تصادفی ساده استفاده شده است . نمونه پژوهش تعداد 30 نفر از دانش آموزان مدارس دولتی و 30 نفر از دانش آموزان مدارس غیر دولتی بودند.روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی می باشد.ابزارگرد آوری اطلاعات مقیاس از خود بیگانگی ، پرسشنامه شیو ه های فرزندپروری و دیاناباوم ریند، پرسشنامه هویت یابی می باشد .نتایج نشان داد سبک فرزند پروری در دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی از نظر یکی از متغییر ها تفاوت معناداری وجود دارد. شیوه فرزند پروری سهل گیرانه در دانش آموزان مدارس دولتی و سهل گیرانه در دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی بیشتر است. از خود بیگانگی در دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی از نظر یکی از متغییر ها تفاوت معناداری وجود دارد مقیاس های هنجاری و ناتوانی و انزوا در دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و غیر انتفاعی متفاوت است و متغیر هنجاری در دانش آموزان مدارس عادی و ناتوانی و انزوا در دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی بالاتر است. خرده مقیاس های آشفته،زود شکل گرفته ،پیشرفته در دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و غیر انتفاعی متفاوت است و متغیر آشفته و زود شکل گرفته و تعویق افتاده در دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی و متغیر هویت پیشرفته در دانش آموزان مدارس عادی بالا گزارش شده است . بین هویت به تعویق افتاده در دانش آموزان مدارس عادی و غیر انتفاعی تفاوتی مشاهده نشده است.

فهرست مطالب

چکیده. د‌

فصل اول : کلیات پژوهش

بیان مسئله. 1

اهمیت وضرورت پژوهش.... 6

اهداف پژوهش.... 6

فرضیه ها: 7

فرضیه اصلی: 7

تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 8

تعریف مفهومی و عملیاتی فرزند پروری.. 8

ادبیات و پیشه پژوهش.... 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه. 12

فرزند پروری.. 12

تاریخچه شیوه های فرزند پروری.. 15

نظریه های شیوه های فرزندپروری.. 16

نظریه اریکسون. 16

نظریه آدلر. 18

ابعاد شیوه های فرزندپروری.. 19

بعد گرم بودن والدین.. 19

بعد کنترل. 20

جنبه های منفی والدین.. 20

پیامدهای شیوه های فرزندپروری.. 22

شیوه های فرزند پروری.. 25

روش فرزند پروری استبدادی.. 25

روش فرزند پروری مقتدرانه (دموکرتیک) 26

روش فرزند پروری سهل گیر. 28

روش فرزندپروری بی اعتنا یابی مسئولیت... 29

از خود بیگانگی.. 30

تاریخچه از خود بیگانگی.. 30

تعریف جامع از خود بیگانگی.. 32

قلمرو روان‌شناسی اجتماعی از ازخود بیگانگی.. 34

اشکال پنج گانه سمین از خود بیگانگی عبارتند از. 37

هویت... 41

نظریه های هویت... 42

نظریه اریکسون. 42

نظریه مارسیا 44

دیدگاه کگان. 47

نظریه برزونسکی.. 48

پیشینه پژوهش.... 51

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

روش پژوهش.... 56

جامعه آماری.. 56

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 56

روش جمع آوری داده ها 58

ابزارگرد آوری اطلاعات... 58

روش تجزیه و تحلیل داده ها 60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

الف-ویژگی های جمعیت شناختی.. 62

ب- یافته های توصیفی.. 65

ج- یافته های استنباطی.. 66

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 73

محدودیت های پژوهش.... 77

پیشنهادات پژوهشی.. 77خرید فایللینک منبع :پایان نامه نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان

نقش سبک های فرزندپروری در هویت‌یابی و از خود بیگانگی دانش‌آموزان ... ganj.irandoc.ac.ir/articles/691866‏ - ذخیره شده - مشابه نقش سبک های فرزندپروری در هویت‌یابی و از خود بیگانگی دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیر ... پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی ... دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1...دانشکده...‏ - ذخیره شده - مشابه پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی ... نقش سبک های فرزندپروری در هویت‌یابی و از خود بیگانگی دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیر ... سبک های هویت - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=سبک+های+هویت&topic_1...‏ - ذخیره شده - مشابه پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ... هدف پژوهش تعیین رابطه ی مولفه های روانشناختی( سبک های هویت ، بیگانگی از ... نقش واسطه‌گری سبک‌های هویت در رابطه خود تمایزیافتگی با بهزیستی ... بررسی رابطه سازگاری عاطفی-اجتماعی و سبک‌های هویت با سازگاری تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه شهر ... هویت یابی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=هویت+یابی&topic_1=58923‏ - ذخیره شده پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران ... 2 بین شناخت خویشتن والدین غیرفرهنگی و هویت‌یابی فرزند نوجوان آنها رابطه وجود دارد. .... هدف پژوهش حاضر بررسی هویت‌یابی ، از خود بیگانگی ومهارت ‌های اجتماعی در نوجوانان ... مادر- فرزند و تعامل پدر- فرزند با سبک های هویت دانش آموزان دختر سوم دبیرستان ... [DOC] 1-4- هدف تحقیق - پروژه بیست – پروژه ، مقاله ، پایان نامه www.prozhebist.ir/.../بررسی-رابطه-کمالگرایی-و-الدین-با-پیشرفت-تحصیلی-فرزندان20.docx‏ - ذخیره شده - مشابه و به طور کلی بین کمال گرایی مادران و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان متوسطه ... از آن جا که این والدین تفاوت توانایی های خود و کودکانشان را درک نمی کنند سعی می کنند ... دگرگونی‌های سریع و پیچیده جوامع انسانی به مرور زمان بر شیوه‌های فرزند پروری ..... سبک خانوادگی منفی) عوارض جانبی برای کارکردهای کودک، انطباق و هویت یابی او ... پایان نامه روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی » دانلود پایان نامه adonisdoc.com/ShowDetailCatProduct.aspx?Id=8f3c56f3-944d...‏ - ذخیره شده «نقش تلفن همراه (موبایل) وتاثیرگذاری آن در وضعیت فرهنگی، ارتباطی و اجتماعی .... پایان نامه رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان .... پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی والدین با افسردگی و احساس خود کارآمدی فرزندان .... پایان نامه بررس رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین و سبک های هویت فرزند. بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ... www.iauctb.ac.ir/fa/thesis/‏ - مشابه 22 ا کتبر 2014 ... 90, طراحی پایدار برای مکان یابی مراکز مرتب سازی زباله های جامد شهری, نداسردار ...... 330, بررسی نقش عکاسی مد در تبیین هویت ملی در ایران, سمانه شمس, دانشکده هنر ...... 639, رابطه ذهن آگاهی بر خود نظم دهی تحصیلی دانش اموزان با واسطه گری باورهای ...... 1094, رابطه سبک های فرزندپروری و خودتنظیمی با رشد اخلاقی در ... آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی webpal.ir/آرشیو-کامل-پایان-نامه-های-سایت-2‏ - ذخیره شده - مشابه ۸۸; ۴۱ پایان نامه گنجینه های فراموش شده – مرکز آفرینش های هنری ۲۵۰; ۴۲ پایان نامه .... ۱۴۲ پایان نامه نقش Router در مسیر یابی ۵۳; ۱۴۳ پایان نامه مقاسیه اثر تصویر سازی توجه ... ۱۲ رابطه بین خود پندارنده و آرایش ( روانشناسی ) ۸۰; ۱۳ بررسی رابطه شیوه های ... شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان ... نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان ... webarchiver.ir/.../نقش-سبک-های-فرزند-پروری-در-هویت-یابی-و-ا/‏ - ذخیره شده 20 آوریل 2016 ... نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان مدارس دولتی ... پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی نقش سبک های ... بانک مقالات جهانی شدن Globalization - هویت در مقالات مجلات علمی مصوب ... glo110.blogfa.com/post-794.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه تفاوتهای فردی در سبکهای هویت و عملکرد تحصیلی : نقش تعهد هویت و بهزیستی ... جایگاه هویت در پایان نامه های دانشجویی .... مقایسه شیوه های فرزندپروری با سبکهای هویت و بررسی رابطه آنها در دانش آموزان .... کلیدواژگان:هویت، هویت ملی و اجتماعی، از خودبیگانگی، خدافراموشی، تصمیم .... به عنوان بعد ارزشی فرایند هویت یابی مطرح گردد.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:41 | چاپ مطلب