ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت کاری و ثابت صبح

پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت کاری و ثابت صبح

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان مقایسه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت کاری و ثابت صبح بیمارستان ولیعصر مشگین شهر اجرا گردیددر این تحقیق جامعه آماری تحقیق به شکل کل شماری مورد بررسی قرار گرفت و روش تحقیق از نوع توصیفی و مقایسه ای می باشد. در گرد آوری داده های لازم از دوپرسشنامه فرسودگی شغلی مسلاچ وجکسون و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف و کیس استفاده گردید. داده های به دست آمده با به کار گیری روش مانوا در قالب دو فرضیه اصلی و 9 فرضیه فرعی (با خرده آزمونها)تحلیل گردید نتایج نشان داد که بین فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی گروه شیفت ثابت صبح و نوبت کاری تفاوت معنی داری وجود دارد. از بین مولفه های فرسودگی شغلی خستگی عاطفی و کاهش کارائی شخصی بین دو گروه تفاوت معنی داری نشان داد ودر مولفه مسخ شخصیت تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در بین مولفه های بهزیستی روانی، بجز در مولفه ارتباط با دیگران و تسلط بر محیط درسایر مولفه ها تفاوت معنی داری در بین دوگروه مشاهده شد. پیشنهاد می شودنتایج تحقیق درمورد توجه به نقش نوبت کاریِ متغیر روی بهزیستی و فرسودگی شغلی مورد توجه مسئولین مراکز قرار گیرد.

کلمات کلیدی: نوبت کاری، پرستار، فرسودگی شغلی، بهزیستی روان شناختی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصـل اول: کلیات تحقیـق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-4-1- هدف کلی.. 8

1-4-2- اهداف جزئی.. 8

1-5- فرضیه یاپرسش های تحقیق: 9

1-5-1- فرضیه های اصلی.. 9

1-6- تعاریف متغیر های تحقیق.. 9

1-6-1- تعاریف مفهومی.. 9

1-6-2- تعاریف عملیاتی.. 10

فـصل دوم: مـروری بر ادبیات و پیشینه تحقیـق.. 11

2-1- مقدمه. 12

2-2- نوبت کاری.. 12

2-3- ثابت صبح.. 12

2-4- فرسودگی شغلی.. 12

2-4-1- تعریف فرسودگی شغلی.. 13

2-4-2- تاریخچه مطالعات فرسودگی.. 14

2-4-3- عوامل موثر برفرسودگی شغلی.. 15

2-4-3-1- عوامل فردی.. 15

2-4-3-2- عوامل بین فردی.. 16

2-4-3-3- عوامل سازمانی.. 16

2-4-4- علائم و نشانه های فرسودگی شغلی.. 16

2-4-5- شغل و استرس... 17

2-4-6- ابعاد فرسودگی شغلی.. 18

2-4-7- نظریه های فرسودگی شغلی.. 19

2-4-8- روشهای پیشگیری و درمان فرسودگی.. 22

2-4-9- روشهای درمانی استرس و فرسودگی شغلی.. 23

2-4-9-1- عوامل سازمانی.. 23

2-4-9-2- عوامل فردی.. 24

2-5- بهزیستی روان شناختی.. 24

2-5-1- تعریف بهزیستی روان شناختی.. 25

2-5-2- ابعاد بهزیستی روانی.. 28

2-5-2-1- خودمختاری.. 28

2-5-2-2- رشد فردی.. 28

2-5-2-3- تسلط بر محیط.. 29

2-5-2-4- هدفمندی در زندگی.. 29

2-5-2-5- روابط مثبت با دیگران. 29

2-5-2-6- پذیرش خود. 30

2-5-3- مولفه های بهزیستی روانی.. 30

2-5-4- بهینه سازی بهزیستی.. 31

2-5-5- روابط و بهزیستی.. 31

2-5-5-1- محیط و بهزیستی.. 32

2-5-6- نظریه های مربوط با بهزیستی روانی.. 33

2-5-6-1- نظریه ارسطو. 33

2-5-6-2- نظریه نفع گرایی.. 34

2-5-6-3- نظریه گسترش دهنده و سازنده 34

2-6- بخش دوم: تحقیقات عملی.. 35

2-6-1- پژوهشهای مربوط به بهزیستی.. 35

2-6-2- تحقیقات مربوط به فرسودگی شغلی.. 40

2-7- جمع‌بندی تحقیقات... 43

فصـل سوم: روش‌شناسی تحقیـق.. 45

3-1- مقدمه. 46

3-2- نوع روش تحقیق.. 46

3-3- جامعه آماری.. 46

3-4- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری.. 47

3-5- روش گردآوری اطلاعات... 47

3-6- ابزارهای اندازه گیری.. 47

3-6-1- مقیاس فرسودگی ماسلاچ.. 47

3-6-2- مقیاس بهزیستی روان شناختی.. 48

3-7- روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل.. 49

فصـل چهارم: تجـزیه و تحلیـل داده‌ها 50

4-1- مقدمه. 51

4-2- بخش اول: یافته های توصیفی.. 51

4-3- بخش دوم: یافته های استنباطی.. 54

4-3-1- فرضیه های اصلی.. 54

4-3-2- فرضیه های فرعی.. 56

4-4- خلاصه یافته های تحقیق.. 65

فصـل پنجم: نتیـجه‌گیری و پیشنـهادها 66

5-1- مقدمه. 67

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 67

5-3- محدودیت های تحقیق.. 71

5-4- پیشنهادات... 72

4-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 72

4-5-2- پیشنهادات تحقیقی.. 73

فهرست منابع وماخذ. 75

چکیده انگلیسی.. 80خرید فایللینک منبع :پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت کاری و ثابت صبح

پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت ... articlebuy.cero.ir/product-323745-پایان-نامه-فرسودگی-شغلی-و-بهزیستی-روان-شناختی-پرست.aspx‏ - ذخیره شده قیمت فایل فقط 12,000 تومان. خرید. پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت کاری و ثابت صبح ... پایان-نامه-فرسودگی-شغلی-و-بهزیستی-روان-شناختی-پرستاران-نوبت ... mfile.cero.ir/tag-پایان-نامه-فرسودگی-شغلی-و-بهزیستی-روان-شناختی-پرستاران-نوبت-کاری-و-ثابت-صبح.aspx‏ - ذخیره شده محصولاتی که دارای عبارت 'پایان-نامه-فرسودگی-شغلی-و-بهزیستی-روان-شناختی- پرستاران-نوبت-کاری-و-ثابت-صبح' هستند. پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی ... پایان نامه مقایسه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران ... www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-مقایسه-فرسودگی-شغلی-و-بهزیستی-روان-شناختی-پرستاران-نوبت-کاری-و-ثابت-صبح-بیمارستان-ولیع...‏ - ذخیره شده پایان نامه مقایسه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت کاری و ثابت صبح بیمارستان ولیعصر مشگین شهر پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A.) ... پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت ... articlenetwork.ir/.../36368_فرسودگی-شغلی-بهزیستی-روان-شناختی-پرستاران-نوبت-کاری-ثابت-صبح.html‏ - ذخیره شده 30 سپتامبر 2016 ... پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت کاری و ثابت صبح. دسته: روانشناسی و علوم تربیتی. فرمت فایل: doc. دانلود پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران ... paperstant.ir/دانلود-پایان-نامه-فرسودگی-شغلی-و-بهزیس/‏ - ذخیره شده 1 ژانویه 2017 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت کاری و ثابت صبح || روی دکمه ادامه ... دانلود (پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران ... www.novinmgali.ir/?p=6667‏ - ذخیره شده دانلود (پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت کاری و ثابت صبح). نوامبر 11th, 2016 دیدگاه‌ها خاموش. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار ... دریافت فایل پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی ... www.sarvoptdl.ir/file7655.html‏ - ذخیره شده دریافت فایل پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت کاری و ثابت صبح – پرداخت و دانلود آنی. جولای 28th, 2016 بدون دیدگاه. از حضور شما ... برترین پکیج پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی ... www.uniarcpapert.ir/article6576.html‏ - ذخیره شده 6 روز پیش ... اینک شما با جستجوی ((پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت کاری و ثابت صبح)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی ... دانلود پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران ... tinarticlevi.ir/?p=2155‏ - ذخیره شده 20 دسامبر 2016 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت کاری و ثابت صبح وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات ... دانلود (پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران ... 36iym1.radikaldl.ir/‏ - ذخیره شده دانلود (پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت کاری و ثابت صبح)
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:24 | چاپ مطلب