X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو

مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو


چکیده

این تحقیق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور کامل تشریح نموده و با توجه به اهمیت معیار کارکنان از توانمندسازها در بحث EFQM‌ به بررسی میزان اثر بخشی و شناسایی کانالهای دو سویه بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو بپردازد و لذا محقق اقدام به تدوین پرسشنامه‌ای نموده است و لذا در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر فرضیاتی را تدوین نموده است، این فرضیات شامل:

1- فرضیه اول: کارکنان کانالهای ارتباطی دو سویه موجود را کافی می‌دانند

2- فرضیه دوم: کارکنان بر این اعتقادند که سازمان برای نظراتشان ارزش قائل می‌شود

3- فرضیه سوم: برگزاری جلسات تعاملی بین مدیریت و کارکنان در بهبود روابط کاری موثر است

4- فرضیه چهارم: مدیران در جریان تصمیم‌سازی از نظر کارکنان بهره می‌گیرند

5- فرضیه پنجم: شرکت برای برقراری ارتباط بین مدیریت و کارکنان را همکارهای مناسبی ارائه داده است در این راستا محقق در فصول پنج گانه به ترتیب ذیل عمل نموده است.

فصل اول

شامل مقدمه ـ تعریف موضوع ـ اهمیت موضوع ـ تاریخچه مطالعاتی ـ تاریخچه کارخانه که شامل ساختار سازمانی و پراکندگی جغرافیایی و نکات برجسته سازمان،‌سید کیفیت، کارکنان، جامعه، بازار هدف، ارزشهای سازمانی) ـ بیان مسئله ـ اهداف مطالعاتی ـ اهمیت موضوع ـ فرضیات تحقیق ـ تعریف اصطلاحات

فصل دوم

شامل مرور مطالعاتی است که در آن از مباحثی در زمینه EFQM شامل بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل و بررسی اجمالی معیارها در مدل EFQM و نحوه امتیاز دهی به آنها و بررسی اجمالی منطق RADAR و فرآیند کلی ارزیابی در مدل و بررسی اجمالی رهیافتهای مختلف خودارزیابی در مدل و تشریح مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل و معرفی مفاهیم و سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM و آشنایی با حوزه‌ها و معیارهای مدل و تشریح معیارها و زیر معیارها در مدل به انضمام توضیحات تشریحی و ساختار مدل EFQM‌،‌ جایگاه RADAR‌ در مدل تعالی EFQM، اجزاء تشکیل دهنده و تعریف عناصر منطق RADAR، روشهای ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM و با توجه به تدوین و ارائه پرسشنامه‌ای در زمینه اثر بخشی روابط دو سویه آشنایی با ارتبااط، نقش ارتباطات، فرآیند ارتباطات، مبانی و انواع شبکه‌های ارتباطی ـ انتخاب کانالهای ارتباطی، راههای شناخته شده در ایجا دارتباط، خصیصه‌های ارتباط موثر، چک لیست روشهای برقراری ارتباط موانعی که بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد ـ موانع برقراری ارتباط

فصل سوم

بررسی وضعیت موجود در شرکت هپکو که در ابتدا سعی بر آن شده است تا با خود ارزیابی و مزایای خود ارزیابی و مراحل عمومی خود ارزیابی و رهیافت‌های خوئد ارزیابی در مدل EFQM‌ آشنا شده و مزایا و ریسک‌های مجود در آن و تعیین نقاط قوت و حوزه‌های نیازمند بهبود و نقش امتیاز دهی و کارت مسیر یاب، نحوه امتیاز دهی حوزه‌های 9 گانه، انحراف ارزیابی، بلوغ رسانی میزان انرژی صرف شده برای خود ارزیابی، فرآیند دریافت جایزه، سطوح تعالی آشنایی کامل ایجاد شود و با توجه به مطالب ارائه شده به موضوع EFQM و بررسی وضعیت EFQM‌در شرکت هپکو و گزارش کمیته داوری دومین دوره جایزه ملی بهره‌وری

فصل چهارم

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌های آماری پرداخت شده است.

فصل پنجم

در فصل پنجم به ارائه نتایج و پیشنهادات پرداخته شده است.

فهرست مطالب

عناوین

صفحه

فصل اول (مقدمات و کلیات)

مقدمه

اهمیت موضوع

تعریف موضوع

بیان مسئله

فرضیات تحقیق

اهداف مطالعاتی

تاریخچه مطالعاتی

تاریخچه کارخانه

تعریف اصطلاحات

فصل دوم (مرور مطالعاتی)

بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM‌

بررسی اجمالی معیارها در مدل EFQM

بررسی اجمالی منطق RADAR و فرآیند کلی ارزیابی در مدل EFQM

بررسی اجمالی رهیافتهای مختلف خودارزیابی در مدل EFQM

تشریح مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM

معرفی مفاهیم

سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM

آشنایی با حوزه‌ها و معیارهای مدل EFQM

تشریح معیارها و زیر معیارها در مدل EFQM به انضمام توضیحات تشریحی

ساختار مدل EFQM‌‌

منطق RADAR و جایگاه آن در مدل تعالی EFQM

اجزاء تشکیل دهنده منطق RADAR

تعریف عناصر RADAR

روشهای ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

مقدمه ارتباطات

نقش ارتباطات

فرآیند ارتباطات

1

2

5

7

9

10

10

11

13

18

24

25

26

29

31

31

38

40

40

40

103

103

103

106

108

109

110

110

عناوین

صفحه

جهت جریان ارتباطات

انواع شبکه‌های ارتباطی

انتخاب کانال ارتباطی

راههای شناخته شده در ایجاد ارتباط

خصیصه‌های ارتباط موثر

چک لیست روشهای برقراری ارتباط

موانعی که بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد

فصل سوم (بررسی وضعیت EFQM در شرکت)

خود ارزیابی در مدل EFQM‌

تعریف خود ارزیابی

مزایای خود ارزیابی برای سازمان

مراحل عمومی خود ارزیابی

رهیافت‌های خود ارزیابی در مدل EFQM‌

رهیافت پرسشنامه

- مزایای رهیافت

- ریسک‌های رهیافت پرسشنامه

رهیافت نمودار ماتریسی

- مزایای رهیافت نمودار ماتریسی

- ریسک‌های رهیافت نمودار ماتریسی

رهیافت کارگاه

- مزایای رهیافت کارگاه

- ریسک‌های رهیافت کارگاه

رهیافت پروفرما

- مزایای رهیافت پروفروما

- ریسک‌های رهیافت پروفرما

رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه

- مزایای رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه

- ریسک‌های رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه

111

114

115

115

116

116

118

119

119

119

121

122

123

123

124

126

126

127

128

129

129

130

130

130

131

132

عناوین

صفحه

- مقایسه بین رهیافت‌های مختلف و انتخاب مناسبترین روش رهیافت

تعیین نقاط قوت و حوزه‌های نیازمند بهبود و نقش امیتاز دهی

کارت مسیر یاب

- نحوه امتیاز دهی حوزه های 9 گانه مدل EFQM‌در کارت مسیر یاب

جمع بندی و خلاصه ای از روشهای خود ارزیابی

بلوغ سازمانی و میزان انرژی صرف شده برای خود ارزیابی

خلاصه روش خود ارزیابی

سطوح سرآمدی در مدل EFQM‌و فرآیند دریافت جایزه

سطوح تعالی

تدوین اظهار نامه EFQM سال 83 در شرکت هپکو

گزارش کمیته داوری دومین دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان

لیست شرکتهای برتر در دومین دورره جایزه 83

فصل چهارم (ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها)

بررسی میزان اثربخشی وشناسایی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت

جهت های ارتباطی

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

ارائه و تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فرضیه پنجم

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)

ارائه پیشنهادات و راهکارها

ضمائم و پیوستها

132

134

134

136

138

139

140

142

144

147

147

148

149

151

151

152

156

181

182

183

184

185

188

189

192خرید فایللینک منبع :مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو

پایان نامه مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی ... www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-مدل-سرآمدی-efqm-و-بررسی-میزان-اثر-بخشی-و-شناسائی-کانالهای-ارتباطی-بین-کارکنان-و-مدیریت-در-...‏ - ذخیره شده پایان نامه مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو چکیده این تحقیق قصد دارد تا مبحث EFQM ... مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ... mastanehoinline.marketfile.ir/product-41931-EFQM.aspx‏ - ذخیره شده بررسی میزان اثربخشی وشناسایی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت ... میزان اثر بخشی و شناسایی کانالهای دو سویه بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو ... مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ... tahghigh1.ir/.../2184-مدل-سرآمدی-EFQM-و-بررسی-میزان-اثر-بخشی-و-شناسائی-کانالهای-ارتباطی-بین-کارکنان-و-مدیریت-در-شرکت-هپ...‏ - ذخیره شده مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو دانلود مقاله پایان نامه پروژه پروپوزال مهندسی صنایع ... [PDF] ﻣﺪل ﺳﺮآﻣﺪی EFQM و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ... articlenetwork.ir/pdf=42707‏ - ذخیره شده 25 دسامبر 2016 ... ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 343 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 203. ﻣﺪل ﺳﺮآﻣﺪی EFQM و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ و. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ. ﭼﮑﯿﺪه. پایان نامه مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی ... wikiproject.ir/2055-efqm.html‏ - ذخیره شده مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسایی کانال های ارتباطی بین کارکنان و ... اثر بخشی و شناسایی کانالهای دو سویه بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو ... تحقیق مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانال ... https://downloadocx.com/article=14718/refer=25241‏ - ذخیره شده 26 سپتامبر 2016 ... دانلود تحقیق با موضوع مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانال های ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو،. مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ... https://downloadocx.com/article=13290/refer=25241‏ - ذخیره شده 21 سپتامبر 2016 ... مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو ... 5- فرضیه پنجم: شرکت برای برقراری ارتباط بین مدیریت و کارکنان را همکارهای مناسبی ارائه داده است در این راستا ... دانلود رایگان مقاله مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و ... free-download.epage.ir/.../module.news_Page._TypeId.1_Start.160_Action.NewsBodyView_NewsId.419.html‏ - ذخیره شده 26 نوامبر 2016 ... بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در ... دانلود پایان نامه بررسی مدل سرآمدی EFQM وبررسی میزان اثر بخشی و . ... ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو “را از یاهو شاپ دانلود نمایید. مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ... cimarticles.ir/Llfo3R‏ - ذخیره شده مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو. چکیده. این تحقیق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور ... مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ... bazar4h.ir/مدل-سرآمدی-efqm-و-بررسی-میزان-اثر-بخشی-و-شنا/‏ - ذخیره شده دل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان ... اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 04:23 | چاپ مطلب