ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی

پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی

این یک مطالعة توصیفی- مشاهده ایی است که بر روی 100 نفر از پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان بوعلی انجام شده است. شرکت کنندگان ابتدا پاسخ نامه ایی شامل سؤالات دموگرافیک، سال استخدام، شغل، محل کار، سابقة واکسیناسیون BCG ، تماس با بیمار مبتلا به سل فعال ریوی در خارج از بیمارستان، ابتلا قبلی به عفونت سل، ابتلا به ایدز و بیماری های سرکوب کنندة ایمنی و استفاده از ماسک در هنگام ورود به اتاق بیماران مسلول و ملزم کردن بیمار به استفاده از ماسک را کامل کردند و سپس با حذف افرادی که سابقة ابتلا به سل یا تماس یا فرد ملول یا ابتلا به ایدز را داشتند برای سایر شرکت کنندگان با در نظر گرفتن TST پایة همة آن ها که صفر بود یک TST مجدد انجام شد و نتایج ثبت گردید و سپس داده ها با سیستم آماری SPSS و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تعیین ریسک انتقال، تعداد تخت ها و موارد ابتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در طی سال 1386 از پرونده ها خارج شد و طبق Guidline CDC عمل گردید.

یافته ها:

100 نفر از پرسنل بهداشتی درمانی شامل پرستاران و خدمه، کمک پرستاران مورد بررسی قرار گرفتند که 69% زن و 31% مرد بودند. میانگین سنی آن ها 96/4 31/36 سال (47-23 سال) بود. میانگین مدت زمان استخدام 95/4 9/8 (محدودة 22-1سال) بود و 68% سابقة کاری کمتر از 10 سال و 32% سابقة کاری بیشتر از 10 سال داشتند و 99% شرکت کنندگان سابقة واکسیناسیون BCG را داشتند و 21% از ماسک استفاده نمی کردند. 94% بیمار را ملزم به استفاده از ماسک نمی کردند. و 22% TST بالای mm10 داشتند و بیشترین میزان mm10 < PPD در بین پرسنل بخش داخلی زنان با شیوع 5/45% بود. در این مطالعه بین شیوع عفونت سل با سن ارتباط معنادار بود (0001/0= PV) و بین مدت زمان، استخدام با شیوع عفونت سل ارتباط معنادار پیدا شد (0001/0= PV) و بین شیوع عفونت سل با استفاده از ماسک توسط پرسنل هم ارتباط معنادار وجود داشت (04/0= P) ولی بین شیوع عفونت سل با نوع شغل مکان کار کردن، سابقة واکسیناسیون BCG و جنسیّت و ملزم کردن بیمار به استفاده از ماسک ارتباط معنادار نبود. و بیمارستان از نظر ارزیابی خطر انتقال سل در گروه Medium قرار گرفت.

نتیجه:

شیوع عفونت سل در بیمارستان بوعلی در بین پرسنل بهداشتی – درمانی آن بالا است و با توجه به قرارگیری بیمارستان از نظر انتقال سل در گروه Medium لازم است بیمارستان اقداماتی در جهت تشخیص سریعتر بیماران، درمان هر چه سریعتر آن ها و ایجاد اتاق های ایزولة استاندارد و فراهم کردن وسایل لازم جهت جلوگیری از انتقال سل به پرسنل و انجام سالیانه TST برای پرسنل برنامه ریزی نماید.

واژگان کلیدی:

شیوع / عفونت سل/ سل/ پرسنل بهداشتی درمانی/ خطر انتقال سل/ TST

فهرست مطالب:

فصل اول مقدمه و بررسی متون

فصل دوم روش کار

فصل سوم یافته ها

فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم

پیوست

جداول و نتایج

پرسشنامه

اهداف

جدول متغیر

شبکه علّیت

Flowchartخرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی

[PDF] پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی ... amparticle.tk/.../59472-پایان-نامه-بررسی-میزان-شیوع-عفونت-سل-در.pdf‏ - ذخیره شده ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻞ در ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ q. درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل q. ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف: ﺳﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ... بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان ... payanname20.filenab.com/product-59732-payannameh.aspx‏ شیوع عفونت سل سل پرسنل بهداشتی درمانی خطر انتقال سل TST تحقیق پایان نامه پروژه ... دانلود پژوهش دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پایان نامه دانلود پروژه. ... بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی و ... پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی ... mihandocs.com/4534-پایان-نامه-بررسی-میزان-شیوع-عفونت-سل-در-پرسنل-بهداشتی-–-درمانی-بیمارستان-بوعلی-و-ارزیابی-خطر-انتقال-س...‏ - ذخیره شده 12 سپتامبر 2015 ... عنوان مقاله : پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی و ارزیابی خطر انتقال سل در این بیمارستان. پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی ... cerofiles.blogsky.com/.../پایان-نامه-بررسی-میزان-شیوع-عفونت-سل-در-پرسنل-بهداشتی-–-درمانی-بیمارستان-بوعلی‏ - ذخیره شده 2 آگوست 2016 ... پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی - سرو فایل - دانلود مقالات و جزوات آموزشی - دانشگاهی. [PDF] PDF[پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی ... articlenetwork.ir/pdf=35439‏ - ذخیره شده 26 نوامبر 2016 ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻞ در ﭘﺮﺳﻨﻞ. ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ – درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ. روی 100 ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. خرید و دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل ... paperstant.ir/خرید-و-دانلود-پایان-نامه-بررسی-میزان-شی/‏ - ذخیره شده 3 ژانویه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات ... دانلود (پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی ... 6ka01v.sarvdlc.com/‏ - ذخیره شده دانلود (پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی) دانلود فایل ( پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل ... www.uniarcpapert.ir/article7845.html‏ - ذخیره شده 6 روز پیش ... با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز ... دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی ... toranjekhayal.meeblog.ir/post/1419‏ - ذخیره شده دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی - خرید آنلاین و دریافت. امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به ... دریافت فایل پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل ... www.risearticle.ir/download/10941‏ - ذخیره شده 31 ا کتبر 2016 ... دریافت فایل پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی – پرداخت و دانلود آنی. Posted on اکتبر 31, ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 03:28 | چاپ مطلب