X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد

تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد

چکیده

پژوهش حاضر به منظور رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضیه اساسی در این پژوهش آن است که بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ارتباط معنی داری وجود دارد.

جامعه اماری در این تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (20نفر) و کلیه معلمان (220 نفر) در ناحیه 2 شهر مشهد است.

گروه مورد بررسی کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (20N=) است. بنابراین برای گروه مدیران از روش سرشماری بجای نمونه گیری استفاده شده است و حجم نمونه برای گروه معلمان 55 نفر می باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش را در یک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشی مدیران) که برای تعیین اثر بخشی مدیران توسط معلمان مربوطه تکمیل می گردید و دیگر یک تست (مقیاس عزت نفس آیزنک) برای تعیین عزت نفس مدیران که توسط خود مدیران پاسخ داده می شود تشکیل می دهد.

چکیده.................................................................................................................................................................. 1

فصل اول :مقدمه تحقیق................................................................................................................................. 3

1-1 بیان مساله.................................................................................................................................................. 6

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................................................................................... 9

1-3 اهداف تحقیق............................................................................................................................................ 12

1-4 فرضیه هاُی تحقیق.................................................................................................................................. 13

1-5 تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق............................................................................................................ 13

فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین.............................................................................................................. 15

2-1 خود............................................................................................................................................................. 17

2-2 خودپنداره................................................................................................................................................. 22

2-3 عزت نفس................................................................................................................................................. 26

2-4 عزت نفس و جنسیت............................................................................................................................ 30

2-5 اثر بخشی ................................................................................................................................................. 32

2-6 نقش مدیر در اثر بخشی مدارس........................................................................................................ 34

2-7 معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران.................................................................................................... 35

2-8 ویژگی هاُی مدیران اثر بخش ............................................................................................................ 43

فصل سوم :روش اجرای تحقیق.................................................................................................................... 48

3-1روش تحقیق ............................................................................................................................................. 49

3-2جامعه آماری.............................................................................................................................................. 49

3-3 حجم نمونه............................................................................................................................................... 49

3-4روش نمونه گیری..................................................................................................................................... 50

3-5 ابزار تحقیق............................................................................................................................................... 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................... 53

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها...................................................................................................... 60

5-1 نتایج مربوط به فرضیه اول................................................................................................................... 61

5-2 نتایج مربوط به فرضیه دوم.................................................................................................................. 62

5-3 نتایج مربوط به فرضیه سوم................................................................................................................. 62

5-4 نتایج مربوط به فرضیه چهارم............................................................................................................. 63

5-5 نتیجه گیری کلی.................................................................................................................................... 64

5-6 محدودیت ها............................................................................................................................................. 64

5-7 پیشنهادها.................................................................................................................................................. 65

منابع فارسی....................................................................................................................................................... 66

ضمائم.................................................................................................................................................................. 68

ضمیمه 1: تست آُیزنک.................................................................................................................................. 69

ضمیمه 2: پرسشنامه اثربخشی.................................................................................................................... 71خرید فایللینک منبع :تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد

پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ... www.payanname.net/پایان-نامه-رابطه-بین-عزت-نفس-مدیران-و-اث/‏ - ذخیره شده - مشابه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال ... جامعه اماری در این تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (20نفر) و کلیه ... رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی | فروشگاه ... www.asanproject.ir/رابطه-بین-عزت-نفس-مدیران-و-اثر-بخشی-آنان/‏ - ذخیره شده - مشابه دانلود پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382. ... جامعه اماری در این تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (۲۰نفر) و کلیه معلمان (۲۲۰ نفر) در ناحیه ۲ شهر مشهد است. گروه مورد بررسی کلیه ... ۱- بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان رابطه معنا داری وجود دارد. ۲- بین ... دانلود رایگان پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در ... 4txt.ir/دانلود-رایگان-پایان-نامه-رابطه-بین-عزت/‏ - ذخیره شده - مشابه جامعه اماری در این تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (20نفر) و کلیه معلمان ( 220 نفر) در ناحیه 2 شهر مشهد است. گروه مورد ... 2- بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند و مدیرانی که عزت نفس پایین دارند تفاوت معنی دار وجود دارد. 3- بین اثر ... مقاله رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی bankmaghale.ir/مقاله-رابطه-بین-عزت-نفس-مدیران-و-اثر-بخش/‏ - ذخیره شده - مشابه مقاله رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی مربوطه به صورت ... و کاربرد مدیریت آموزشی( مقدمات و اصول) ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، مشهد ۱۳۷۳ ... مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (۲۰نفر) و کلیه معلمان (۲۲۰ نفر) در ناحیه شهر دهلران است. .... [2] Croker. [3] Small & others. [4] toter. 80,000 ریال – خرید پرداخت مورد به سبد ... لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) صفحه 2 - پایان ... www.irdanesh.ir/index.php?view_content=9‏ - ذخیره شده - مشابه 717 - رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382 67 718 - جریانهای اصلی تاریخنگاری 185 719 - تعیین ... تحقیقات و پروژه های رشته روانشناسی , علوم ... - پرتال پروژه های دانشگاهی parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‏ - ذخیره شده - مشابه SA2- پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی ... OL942- پایان نامه بررسی تاثیرهوش فرهنگی بر اثر بخشی گروهی دربین دانشجویان ... OL2-بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس استثنایی و عادی ..... OL245 -تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد ..... 12345 678. بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران filenab.com/product-58238-بررسی-رابطه-بین-اثربخشی-ارتباطات-سازمانی-و-منابع.aspx‏ - ذخیره شده پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی ... پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی (غیر ..... بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد فهرست طرح ها و پایان نامه های موجود در مرکز(7) - چکیده پایان نامه های مرکز ... mtfq2.blogfa.com/post-14.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه بررسی نیازهای آموزشی معلمان مدارس پسرانه دوره ابتدایی آوپ ناحیه 2 استان قم ... بررسی رابطه بین جو سازمانی مدارس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی .... بررسی رایطه ثبات مدیران آموزشی با اثر بخشی آنان از نظر دبیران مقطع متوسط شهرستان کرج ... سازمانی مدارس پسرانه دولتی و غیر انتفاعی در دوره های متوسطه و راهنمایی مشهد. فهرست طرح ها و پایان نامه های موجود در مرکز(6) - چکیده پایان نامه های مرکز ... mtfq2.blogfa.com/post-13.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران با میزان مشارکت آنان در تصمیم گیری ... بررسی علل عدم پذیرش مدیریت مدارس راهنمایی و متوسطه به وسیله همکاران زن و .... بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اثر بخشی مدیران دبیرستان های شهر قم ... بررسی تاثیر هوش و عزت نفس دانش آموزان و سبک های مدیریت در پیشرفت تحصیلی دبیرستان های نمونه قم . بررسی میران عزت نفس در دانش اموزان مدارس دولتی و غیر دولتی aylida.com/.../بررسی-میران-عزت-نفس-در-دانش-اموزان-مدارس-دولتی-و-غیر-دولتی‏ - ذخیره شده 20 جولای 2016 ... 2 فصل دوم. 3 پیشینه ی تحقیق. 3 تحقیقات انجام شده4 عزت نفس چیست؟. 4 ... جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ... مدرسه محور و دولتی از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 90-1389 . ... بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی، در قالب doc و .
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 01:36 | چاپ مطلب