X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

چکیده

یکی از مسائلی که در حقوق جزا مطرح می شود مساله اجرای قوانین جزایی در مکان و تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. در جهان امروزی جرائمی که اتباع خارجی مرتکب می شوند، روز به روز نسبت به جرائم ارتکابی از طرف اتباع داخلی فزونی می گیرد و باید متوجه اعمال آنان نیزبود، زیرا که همواره درمعرض هر گونه وسوسه قرار میگیرند وممکن است اقداماتی علیه نظم و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند.به همین منظور قانون کیفری ایران در قلمرو خود همواره آماده برخورد با متجاوزین می باشد. وبنا را بر آن گذاشته که در اجرای قوانین جزایی در قلمرو خود به شکل دقیق عمل کند و از حقوق اسلامی(فقه امامیه) در تدوین قوانین کیفری خود استفاده برد. تا متجاوزین داخلی و خارجی را کنترل کنند. ودر صورت لزوم اعمال کیفر کند. چرا که در شریعت اسلام (فقه امامیه) اصل بر این است که قلمرو آن محدود به زمان معین و سرزمین و برای قوم یا نژاد خاصی نیست و هم افراد داخل در قلمرو خود و هم بیرون از قلمرو خود را می بیند. وتئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. بنابراین امروزه حقوقدانان و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران در تدوین قوانین جزایی در قلمرو خود از فقه امامیه الگو برداری می کنند و مصلحت را در آن می بینند که پیوندی قوی میان این دو قلمرو برقرار سازند.چون تمام مصلحتها و مفسده های بشر در تدوین قوانین جزایی اسلامی در قلمرو فقه امامیه ورود پیدا کرده وایات قرانی و روایات و احادیث معتبره از امامان و پیامبران شیعه مذهب منابع موثقی برای تدوین قوانین جزایی کامل در این قلمرو میباشد.

واژگان کلیدی: بررسی- قلمرو مکانی - قوانین جزایی- حقوق کیفری ایران- فقه امامیه


مقدمه

قوانین جزایی درمحدوده معینی از مکان ها هستند،که دران اصول و قوانین کیفری بصورت مشترک بیان شده اند.که ایناصول و قوانین کیفری به دلیل دین ومذهب وارزش ها و هنجارهای مشترک در قلمرو مکانی قوانین جزایی ایران و فقه امامیه صورت می گیرد.تا داخل مرزهای خود راتحت کنترل بگیرند. معمولا قانونگذار در این قلمروها اقتدار قوانین را به دلیل مذهب واحد به دوره ی معینی از زمان محدود نمی کند.به گونه ای که هر چند اغاز اعتبار این قوانین مشخص است ولی پایان اعتبار ان معین نیست[1].به طوریکه سعی قانونگذار وحقوقدانان وفقها در این قلمروها براین است که جبران نقض ها وضعف های قانونی قبلی کند.اعمال این قوانین در محدوده اجرایی قلمرو کیفری ایران نیز از هنگامی که قانون، پس از انجام تشریفات لازم قدرت اجرایی پیدا می کند، شروع می شود. وتا زمانی که به وسیله نسخ صریح یا ضمنی از اثر بیفتد ادامه ،می یابد[2].با این حال می توان گفت اقتدار قوانین جزایی در قلمرو کیفری ایران از زمان لازم الاجرا شدن شدن آن شروع می شود و تا لحظه نسخ آن ادامه دارد،اما گاهی به علت وضعیت خاص و استثنایی، قانونگذار قوانینی را برای مکان خاص در قلمرو اسلامی وضع می کند. مانند اینکه ماه رمضان باشد و قانونگذار در ان مکان روزه خواری را در ملا عام جرم بداند ،و برای آن کیفر مقرر بدارد. به گونه ای که آن جرم انگاری در آن زمان بتواند. امکان پاسخگوی نیازها و مقتضیات باشد. و دستگاه عدالت کیفری را در سرکوبی رفتارهای مجرمانه و تنظیم امور، در آن مکان یاری نماید. انتظار مقنن آن است، که این قوانین در مدت اعتبار خود، به خوبی اجرا شده، و در آن بهانه ای برای فرار از احکامشان نگردد. تا غرض از وضع آن ها تامین شود[3]. و این مشخصا به این معنی است.که قوانین جزایی در قلمرو حقوق کیفری ایران اصولاً از قوانین درون مرزی می باشند، چرا که قوانین جزایی در قلمرو کشور تمام افراد را اعم از تبعه و بیگانه در بر می گیرند[4]. و به همین دلیل مقررات صریحی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد پیش بینی شده است.که شامل تمامی افراد داخل در این قلمرو باشد.پس روشن استاز مباحث مهم و دقیق حقوق جزا موضوع موقعیت مکانی قوانین جزایی است. یعنی اینکه قوانین جزایی ایران تا چه محدوده ای قابلیت اجرایی دارند. بنابراین تعیین محدوده اجرایی قوانین جزایی دارای آثار مهمی در حقوق جزادارد. چونوضع قوانین در گرو شکل گیری قلمرو (مکان) می باشد،تا متناسب با آن مکان قوانین جزایی وضع کنند. در این میان کشور ایران با پیش بینی و اعمال چهارگانه صلاحیت ها در قوانین جزایی خود که بر مبنای نظرات و عقاید فقهای امامیه تدوین شده است سعی را بر آن داشته که در قلمرو خود و خارج از ان کسانی که مرتکب جرایمی علیه حکومت ایران و منافع آن و همچنین اتباع آن و بطور کلی بشریت مرتکب می شوند بدون مجازات نگذارد و برای آن ها کیفر لازمه را مقرر بدارد. اما همانطور که اشاره شد چون قلمرو حقوق جزایی ایران داخل در قلمرو فقه امامیه می باشد. یعنی فلسفه قانونگذاری جزایی و کیفرها و چگونگی اعمال مجازات و اجرای حدود و قصاص و سایر مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ایران بر گرفته و تدوین شده از فقه اسلامی امامیه هست. و کیفرها در این دو قلمرو به نوعی با هم پیوستگی دارند.روشن است که فقهای امامیه نیز به اجرای قوانین جزایی اسلامی در قلمرو خود اهمیت قائل هستند. و عدم اجرای حد در سرزمین دشمن را مسلم می دانند. چرا که مستند رای آنان معتبره ای است که حضرت علی (ع) می فرماید: «لا اقیم علی رجل حداً بارض العدو و حتی یخرج منها مخافه ان تحمله الحمیه فلیحق بالعدو[5]» بر هیچ کس در سرزمین دشمن حدی را اقامه نمی کنم تا آنکه از آن سرزمین خارج شود تا مبادا او را غیرت و حمیت در بر گیرد و به دشمن ملحق گردد.» روشن است، که از این روایت عدم صلاحیت قوانین اسلامی استنباط نمی شود. بلکه عامل خارجی که می تواند تابعیت مرتکب ومحل وقوع جرم یا مجنی علیه ویا منافع یک کشور(مکان) موضوع جرم باشد است.که در مورد اجرای قوانین جزایی در یک قلمرو نقش دارد.شیخ طوسی نیز از فقهای امامیه در این خصوص می فرماید:«دلیل عدم اجرای جمیع مجازاتها در اثنائ جنگ را اجماع می داند البته در صورتی که لشکریان اسلامی در سرزمین دشمنان باشند.شاید بتوان بر این حکم به خبر روایت شده از امام جعفر بن محمد (ع)استناد کرد ایشان می فرمایند:«لا تقام الحدود بارض العدو »البته این حدیث ناظر به حدود است و تعزیرات را شامل نمی گردد[6].»با این حال اگر افرادی ازاتباع قلمرو فقه امامیه و حکومت ایران،خارج از قلمرو اسلامی (فقه امامیه)و حکومت ایران مرتکب رفتاری شوند که در ان مکانها جرم باشد امکان اعمال کیفر در مورد انها در ان قلمروها توسط قوانین جزایی حکومت دیگر نیز وجود دارد. اما (انواع چهارگانه صلاحیت ها) که درقلمرو جزایی این دو مکان امده و سعی ما بر آن است که جز به جز شرایط اجراییش را در قلمرو حکومت ایران و فقه امامیه به بررسی بگیریم.تا بوسیله ان بتوانیم نواقص را به حداقل برسانیم و کاربرد قوانین جزایی این دو قلمرورا در حد وسیعی افزایش دهیمتا به صورت منطقی و واقع بینانه به تمامی کشورها بفهمانیم، که قانونگذاری جزایی در قلمرو کشور ایران نمونه جهانی و برگرفته از قوانین جزایی اسلامیه امامیه هست. چونکه دران بطور دقیق و عادلانه به مجازات مرتکبین جرایم میپردازندوخیروسعادت بشریتدراین قوانین به دلیل روایات واحادیث ونقلوقول های معتبرازایاتقرانوپیامبرانوامامان درزمینههای مختلف مخصوصا حقوقی وجزایی مشاهده میشود.بنابراین در موضوع مورد بحث ما قلمرو مکانی قوانین جزا به تبیین ارتباط حقوق جزا با افراد متبوع ان در قلمرو حقوق کیفری ایران و فقه امامیه واینکه حدود صلاحیت اجرایی این قوانین تا کجاهاست بحث می کنیم.تا مشترکات قوانین جزایی و اصول وقواعد حاکم بر این قلمرو ها را بیشتر از قبل بشناسیم.1-- حبیب زاده ، محمد جعفر، 1391 ،اندیشه های حقوقی 2 مجموعه مقالات حقوق کیفری، انتشارات نگاه بینه، صفحه 136و137.

2 _-صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه159.

3-_همان ، ص 136.

4 _ صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه 190.

1-- //www.shakuri.blogfa.com /post-19 .aspx-:http-

2-_عوده، عبداقادر، 1373،حقوق جزای اسلامی جلد ،2انتشارات میزان، صفحه 320.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

سوالات تحقیق.. 4

فرضیه های تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

روش تحقیق.. 8

سازماندهی تحقیق.. 8

تاریخچه پیدایش جرم و مسولیت کیفری در نظام جزایی : 9

دوره های متمایز قضایی قبل از قوانین کیفری اسلامی در قلمروجزایی اغازین بشریت... 11

اول-دوره انتقامهای شخصی (خصوصی) 12

دوم - دوره انتقام الهی و دادگستری خصوصی (تعدیل نسبی انتقام خصوصی) 13

الف- تبدیل غرامت... 14

ب- قانون قصاص.... 14

ج- تسلیم مجرم به دشمن.. 14

د- محدودیت انتقام در زمان و مکان. 15

3- دوره انسانی و تعدیل کلی انتقام (دادگستری عمومی) 15

-تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزاوحدود صلا حیت ان: 16

اقسام اقسام کیفر در قلمرو حقوق جزایی ایران و فقه امامیه: 17

کیفرها از جنبه های مختلف دارای اقسامی هستند. 17

نتیجه گیری.. 24

منابع وماخذ: 26خرید فایللینک منبع :پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه - سیویلیکا www.civilica.com/Printable-NCTMH01_063=قلمرو-مکانی-قوانین-جزایی-در-حقوق-کیفری-ایران-و-فقه-امامیه.html‏ - ذخیره شده نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه - گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس. [DOC] عناوین پایان نامه حقوق جزا و جرمشناسی ردیف عنوان پایان نامه 1 بررسی ... srbiau.ac.ir/Files/حقوق%20جزا.doc‏ - ذخیره شده - مشابه بررسی تطبیقی قرارهای نظارت قضایی در نظام حقوقی اسلام و ایران با تاکید بر لایحه آ.د.ک. 13. قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه. 14. موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی nashreedalat.ir/.../982-موضوعات-پایان-نامه-رشته-حقوق-جزا-و-جرم-شناسی.html‏ - ذخیره شده 21 نوامبر 2014 ... حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری ایران(با تاکید بر لایحه قانون آیین ... ایران; مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران; بررسی جرائم تکدی و .... کیفری در حقوق ایران و انگلستان; قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران; حقوق ... حقوق کیفری ایران و فقه امامیه; بررسی قوانین کیفری ایران از نظر جرم زایی ... [XLS] تمامی رشته ها - دانشگاه شهید بهشتی sbu.ac.ir/Cols/LAW/Documents/کتابخانه/پایان%20نامه%20ها/all.xls‏ - مشابه 9, 1372, رضا نوربها, مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران, آرمیده، .... 112, 1374, رضا نوربها, بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه, بیک ..... 232, 1381, رجبعلی گلدوست جویباری, قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران ...... نامه اجرای سازمان زندانها و اقد امات تآمینی و تربیتی کشور در پرتو اسناد حقوق ... عناوین پایان نامه فقه - بانک موضوعات پایان نامه های علوم اسلامی mybookbank.blogsky.com/category/پایان-نامه-های-فقه‏ - ذخیره شده - مشابه بررسی فقهی حقوقی مبانی و قلمرو قاعده تسلیط در اشخاص حقوقی. بررسی تطبیقی .... بررسی جرایم و تادیب کودک در فقه امامیه و حقوق جزای ایران. بررسی فقهی- ... فهرست پایان نامه های دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1 www.dad-law.blogfa.com/post/2355‏ - ذخیره شده - مشابه 1372 رضا نوربها مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران آرمیده،محمد ... 1374 رضا نوربها بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه .... 1381 رجبعلی گلدوست جویباری قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران درستی، وحید 1024. موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی - وب سایت حقوقی ... alirezagholamhoseini.com/.../موضوعات-پایان-نامه-رشته-حقوق-جزا-و-جرم-شناسی/‏ - ذخیره شده - مشابه موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی. موضوعات پایان ... بررسی قوانین جزایی ایران در پرتو فن آوری اطلاعات. 36. بررسی حق ... بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه. 90. .... قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران. 190. حقوق ... ایــسـتـگــاه حـقـوق - موضوع پایان نامه جزا و جرم شناسی tanhaoomid.blogfa.com/post/180‏ - ذخیره شده موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی : انتقال محکومان در ... بررسی قوانین جزایی ایران در پرتو فن آوری اطلاعات ... بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه تابعیت ... سیاست کیفری ایران در قلمرو تخریب وتصرف عدوانی منابع ملی تجدید شونده ..... قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران حقوق ... عناوین پایان نامه های فقهی و حقوقی | رسا گستر rasagostar.ir/عناوین-پایان-نامه-های-فقهی-و-حقوقی/‏ - ذخیره شده - مشابه عناوین پایان نامه های فقهی و حقوقی ... بررسی مقارنه ای قضاوت زن در امور جزایی در مذاهب اسلامی. بررسی حکم موالید در فقه ... قلمرو مکانی حاکمیت قوانین کیفری در فقه مذاهب و حقوق ایران ... جایگاه و نقش مردم در امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه فقه امامیه. پایان نامه ها - دانشگاه مذاهب اسلامی mazaheb.ac.ir/redirect/?id=4152‏ - ذخیره شده - مشابه 4, اس‍لام‍ی‌, زیبا, س‍ازم‍ان‌ س‍پ‍اه‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ و اق‍ت‍دار س‍ی‍اس‍ی‌ س‍ل‍ج‍وق‍ی‍ان‌ ای‍ران‌ و .... قصاص نفس بر اساس دیدگاههای تفسیری مذاهب اسلامی و قوانین جزای افغانستان ... لیست پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی ..... 18, ولدبیگی, شهلا, قلمرو مکانی حاکمیت قوانین کیفری از دیدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:56 | چاپ مطلب