ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران

پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران

چکیده :

درعالم حقوق به چیزی مال اطلاق می شود که دو صفت اساسی داشته باشد :

"الف ) فایده داشته و در برآورد نیاز انسان مؤثر باشد ، فرقی ندارد که نیاز ، مادی باشد یا معنوی .

ب ) قابل اختصاص یافتن به شخص یا جمعیتی معین باشد ."[1]

در گذشته واژه ی " مال " ویژه کالای مادی بود ولی پیشرفت های زندگی بشر به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است. بگونه ای که در زمان کنونی به تمام عناصر دارایی مانند سرقفلی ، حق اختراع ، حق تألیف ، اسم تجارتی ، علامت تجارتی ، طرح صنعتی و غیره نیز مال گفته می شود .

این حقوق که" حاصل ابتکار و تراوشهای ذهنی انسان"[2] است بنا بر اقتضای زندگی امروزی دارای ارزش اقتصادی گشته و انگیزه سود جستن از ابتکار را در صاحبان آنها بیدار می کنند . انسان بنا به طبیعت ذاتی خود دوست دارد چیزهایی را در انحصار و مالکیت خود داشته باشد .بنابراین ممکن است حاصل تلاش خود را به سایر اعضای جامعه ارائه ندهد . اینجاست که حقوق وارد عرصه می شود تا با وضع قوانین و ایجاد قواعدی انحصار مالکان را تا حدودی ساماندهی و در مواردی محدود نماید تا جامعه نیز از حاصل ابتکار این گونه افراد ،که گاه اختراع حیاتی برای زندگی بشر محسوب می شود محروم نماند.پیشرفتهای اقتصاد جهانی باعث شده است که مسائلی همچون اسم تجارتی ،علامت تجارتی،طرح صنعتی،از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار شوند وبه تبع آن، زمینه ساز شکل گیری اختلافات و ادعا های جدید شوند . در این راستا کشورها سعی دارند به تهیه وتدوین قوانین ومقرراتی بپردازند تا ازحقوق مالکین این نوع دارایی ها حمایت کنند ، البته میزان حساسیت در این مورد در بین کشورها یکسان نمی باشد. در سطح جهانی نیز کنوانسیون ها و معاهدات متعددی به شرحی که در مباحث آینده خواهد آمد منعقد گشته اند .

[1] - دکتر کاتوزیان-ناصر- اموال و مالکیت-صفحات9و23- چاپ هفدهم-آبان 1386- میزان

2] - همان منبع

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده : 1

فصل اول :کلــــــیات

مقدمه : 3

بیان مسئله : 3

اهمیت و ضرورت تحقیق : 4

پیشینه پژوهش : 4

اهداف تحقیق : 5

سوالات تحقیق : 5

فرضیات : 5

روش تحقیق : 6

ساماندهی : 6

فصل دوم :تعاریف ، مفاهیم ، تاریخچه

مبحث نخست- تعریف : 8

مبحث دوم : مالکیت صنعتی بعنوان شاخه ای از مالکیت فکری.. 9

مبحث سوم : تاریخچه حقوق مالکیت فکری و معنوی.. 9

گفتار اول : سیر تاریخی حقوق مالیکت معنوی در جهان. 9

گفتار دوم: سیر تاریخی حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایران. 10

فصل سوم :مالیکت معنوی در فقه

مبحث نخست : دیدگاه فقها در باب مالکیت معنوی.. 12

گفتار اول : نظر فقهای منتقد مالکیت معنوی : انحصار توسط مالک حق معنوی و لطمه به جامعه. 12

گفتار دوم : نظر فقهای موافق مالکیت معنوی : بنای عقلا و خردمندان. 14

مبحث دوم: کنوانسیون پاریس.... 15

گفتار نخست: مقررات رفتار ملی.. 15

گفتار دوم: حق تقدم. 16

گفتارسوم : قواعد مشترک.... 16

بند اول) اختراعات : 16

بند دوم: علائم : 17

بند سوم) طرح های صنعتی : 17

بند چهارم ) اسامی تجاری : 17

بند پنجم) نشانه های منبع : 18

بند ششم) رقابت غیر منصفانه : 18

مبحث سوم : سازمان جهانی مالکیت فکری.. 18

گفتار نخست : اهداف سازمان WIPO... 19

گفتار دوم :وظایف سازمان WIPO: 19

گفتارسوم: ارکان و ساختار WIPO: 20

گفتار چهارم : اتحادیه‌های وابسته به WIPO در زمینه مالکیت صنعتی: 21

گفتار پنجم : فعالیتهای سازمان WIPO در ارتباط با مالکیت فکری کشورهای در حال توسعه: 22

گفتار ششم : الزامات و امتیازات عضویت در WIPO : 23

مبحث چهارم : قانون جدید ثبت اختراعات- طرح های صنعتی – علایم تجاری.. 24

فصل چهارم :مالیکت صنعتی

مبحث نخست : اسم تجارتی ( Trade Name ) 26

گفتار نخست : شناسایی و تعریف... 26

گفتار دوم : تفاوت اسم تجارتی با ثبت تجارتی.. 26

گفتار سوم : ثبت اسم تجارتی.. 26

گفتار چهارم : مقررات مربوط به اسم تجارتی.. 27

بنداول) قابلیت انتقال اسم تجارتی : 27

بند دوم) اسم شرکتهای تجارتی : 27

بند سوم) انتخاب اسم موهوم شریک : 27

بند چهارم) انحصار اسم ثبت شده : 27

بند پنجم) قانون سجل احوال در مورد اسم تجارتی : 27

بند ششم) قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14/9/75 : 28

بند هفتم) کنوانسیون پاریس : 28

مبحث دوم : علامت تجارتی ( Trade Mark ) 28

گفتار نخست : شناسایی و تعریف : 28

گفتار دوم : ویژگی های علامت تجارتی.. 28

گفتار سوم : انواع علامت تجارتی.. 28

بند اول) علائم ممنوع : 28

بند دوم) علامت تجارتی : 29

بندسوم) علامت صنعتی : 29

بند چهارم) علائم فردی و جمعی : 29

بند پنجم) علائم ساده و مرکب : 30

بند ششم) علائم صوتی و تصویری : 30

گفتار چهارم : طبقه بندی بین المللی علائم صنعتی و تجاری.. 30

گفتار پنجم : ثبت علامت تجارتی.. 34

بند اول) در ثبت علامت بطور کلی.. 34

بند دوم) درخواست حق تقدم. 37

بند سوم) انواع اعتراضات در جریان ثبت علامت... 38

بند چهارم) حقوق ناشی از ثبت علامت... 38

بند پنجم) مدت اعتبار و تمدید علامت تجاری.. 39

بندششم) ابطال ثبت علامت... 39

بند هفتم) ثبت بین المللی علامت براساس موافقت نامه و پروتکل مادرید. 40

گفتار ششم : ضمانت اجرای کیفری در خصوص جعل علامت تجاری.. 42

مبحث سوم : طرح صنعتی ( Industrial Design ) 43

گفتارنخست : شناسایی و تعریف... 43

گفتار دوم : ویژگی طرح صنعتی قابل حمایت... 43

گفتار سوم : طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی.. 44

گفتار چهارم : ثبت طرح صنعتی.. 45

بنداول) درثبت طرح صنعتی به طور کلی.. 45

بند دوم) درخواست حق تقدم : 46

بند سوم) انواع اعتراضات در جریان ثبت : 46

بند چهارم) حقوق ناشی از ثبت : 47

بند پنجم) مدت اعتبار و تمدید : 47

بند ششم) ابطال : 47

مبحث چهارم : آرای دادگاه شعبه سوم عمومی و انقلاب تهران. 47

نتیجه گیری: 49

منابع: 50

الف )کتاب و مقاله : 50

ب)روزنامه و سایت اینترنتی: 50

ج)قوانین و معاهدات: 51خرید فایللینک منبع :پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران

پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-مالکیت-معنوی-با-رویکرد-مالکیت-صنعتی-در-حقوق-ایران‏ - ذخیره شده پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی چکیده : درعالم حقوق ... دانلود فایل ( پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در ... daneshjoo.papertrsfa.ir/?p=851‏ - ذخیره شده 19 نوامبر 2016 ... با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران وارد شده اید.برای مشاهده ... دانلود (پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران) nflowert.meeblog.ir/post/1050‏ - ذخیره شده لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران || روی ... پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران 7knw84.nikandlc.ir/‏ - ذخیره شده پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران. پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران cdownload.cero.ir/product-323095-پایان-نامه-مالکیت-معنوی-با-رویکرد-مالکیت-صنعتی-در.aspx‏ - ذخیره شده قیمت فایل فقط 12,000 تومان. خرید. پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران. چکیده : درعالم حقوق به چیزی مال اطلاق می شود که دو صفت اساسی ... [PDF] PDF[پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران ... articlenetwork.ir/pdf=36499‏ - ذخیره شده ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 207 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 61. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ. در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان. ﭼﮑﯿﺪه : درﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎل اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دو. ﺻﻔﺖ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :. برترین فایل پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در ... 3lkhd4.abtindls.ir/‏ - ذخیره شده برترین فایل پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران. برترین پکیج پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در ... www.uniarcpapert.ir/article2078.html‏ - ذخیره شده 2 ژانویه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت ... خرید فایل( پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در ... neginproj3.ir/post-17350.html‏ - ذخیره شده 8 دسامبر 2016 ... با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ... برترین فایل پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در ... orange.madblog.ir/post/347‏ - ذخیره شده 3 دسامبر 2016 ... اینک شما با جستجوی ((پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه مالکیت معنوی با ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:44 | چاپ مطلب