ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی معلم و استفاده از روش های تغییر رفتار در دانش آموزان

پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی معلم و استفاده از روش های تغییر رفتار در دانش آموزان

فهرست مطالب

مقدمه. 4

بیان مسئله. 6

فرضیه های تحقیق. 9

ضرورت و اهمیت تحقیق. 9

تعاریف نظری و عملی متغیر ها 10

تعاریف عملیاتی.. 11

هدف کلی پژوهش... 12

اهداف جزئی پژوهش... 12

پیشینه تحقیق. 12

روش تحقیق. 19

جامعه آماری ، نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 20

ابزار پژوهش... 20

روش نمره گذاری.. 25

اعتبار و روایی.. 26

منابع. 27

مقدمه

علم حماسه ای است به دیرپایه ابدیت و زیبایی آفرینش ، پاسدار معنویت های دیریند، رشته ی استوار پیوند جانها و عامل لایزال معرفتها به دلهای مشتاقان در جوامع انسانها و آموزش و پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این نهاد از مهمترین عوامل رشد اجتماعی ، اقتصادی و تربیتی در هر جامعه ای است و عامل رشد آگاهی و ساماندهی نیروی انسانی برای رشد و توسعه جوامع ، نظام آموزش و پرورش است . در نظام آموزش و پرورش هر کشوری عوامل متعددی وجود دارند که در شکل ، اهداف و کیفیت آن موثرند .

آموزش و پرورش نهادی اجتماعی است که از زندگی جمعی به وجود آمده و متاثر از محیط اجتماعی است . بنابراین ، آموزش و پرورش پدیده ای اجتماعی است ( علاقه مند ،1374 ) .

نظام آموزش و پرورش از عناصر مختلفی تشکیل شده که هر کدام از عناصر در پیش برد اهداف آن موثرند . معلم ، به عنوان یکی از عناصر ،اهمیت خاصی در نظام تعلیم و تربیت دارد . امروزه عقیده براین است که برای به حداکثر رساندن فرصتهای آموزش و یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت برای تمام فراگیران ، باید سیاست گذاران و رهبران آموزشی اطمینان یابند که معلمان،آموزشهای مبتنی بر استاندارد را اجرا می کنند (کاستیلو،2002،ص1 ) .

یادگیری در مدرسه فعالیتی مدام و مستمر است که در چهارچوب کلاس درس معلم و به مدد کتابهای درسی انجام می شود . آنچه در کلاس درس بیشترین اهمیت را دارد برقراری رابطه ی موثر و مناسب با دانش آموزان می باشد . چنانچه معلمان بخواهند در روابط انسانی موفق باشند ، باید انواع ارتباط و مهارتهای اساسی ارتباط را مد نظر قرار دهند (صالحیان،1379) . روابط انسانی خوب روابطی است که به سلامت روانی ، اجتماعی و ذهنی منجر شود (اردبیلی،1376،ص309) .

در حالی که معلمان می توانند از مجموعه ای از دانش و مهارت در تدریس استفاده کنند ، ایجاد ارتباط خوب با دانش آموزان مربوط به شخصیت و خصوصیات موثری است که معلم نیاز به داشتن آنها دارد(خین و آپتوتاسامی،2005) .

بدون شک یکی از مباحث اصلی و بنیادی علم روانشناسی ویژگیهای شخصیتی می باشد . از آنجا که این ویژگیها زیربنای نظام رفتاری افراد را تشکیل می دهند ، پرداختن به این مقوله می تواند جنبه های خاصی از عملکرد افراد را در زمینه های مختلف روشن سازد . از مصادیق بارز این موضوع ، همانطور که اشاره شد تاثیر ویژگیهای شخصیتی افراد برکارکرد شغلی آنها می باشد .

بنابراین موضوع مهمی که رفتارها و برخوردهای معلمان در کلاس درس را توجیه می کند ویژگیهای شخصیتی آنها می باشد . ویژگیهای شخصیتی معلمان است که چگونگی ارتباط با دانش آموزان را مشخص می کند و اگر رابطه نباشد ، آموزش معنی ندارد . مسلم است که چگونگی کیفیت رابطه ی معلم و دانش آموز تا حدود زیادی روی یادگیری او تاثیر می گذارد . درواقع جنبه های موثر روابط میان فردی اساسی در کلاس برای یادگیری دانش آموزان از جنبه های فهم ذهنی کم اهمیت تر نیست (کازدن ، 2001) . معلمان باید بتوانند روابط انسانی و عاطفی بسیار نزدیکی بین خود و دانش آموزان برقرار کنند تا رسالت اصلی خود را که یادگیری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنهاست را به نحو احسن انجام دهند زیرا که آنها جامعه سازان آینده ی کشور می باشند .خرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی معلم و استفاده از روش های تغییر رفتار در دانش آموزان

پرسشنامه رایگان - پرسشنامه رایگان questionnaire1.com/‏ - مشابه پرسشنامه رایگان عوامل بازدارنده استفاده از کتابخانه‌ های عمومی ... پرسشنامه رایگان تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی ... پرسشنامه رایگان سنجش ویژگیهای اختلال شخصیت اسکیزوتایپال ... پرسشنامه رایگان بررسی رفتارهای خود تخریبی بین زنان شاغل و غیر شاغل ..... پرسشنامه رایگان نگرش به تغییر سازمانی ... مشاهده مطلب پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین ویژگی های ... www.adonisdoc.com/ShowProductDetail.aspx?Id=e75bf7b9...‏ - ذخیره شده - مشابه مشاهده مطلب پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلم و استفاده از روش های تغییر رفتار در دانش آموزان مقاطع راهنمایی. نام محصول : پایان نامه ... نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته ... - پرتال پروژه های دانشگاهی parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‏ - ذخیره شده - مشابه sa10- پایان نامه بررسی رابطه تاب آوری، استرس و سطح سلامت عمومی دانش آموزان دبیرستان ... OL906- بررسی مشکلات به کارگیری روش‌های فعال تدریس توسط معلمان دوره ابتدایی ... OL37-موضوع پایان نامه ارشد روانشناسی : بررسی رابطه ی بین پرخاشگری و استفاده از ... OL64-بررسی مقایسه ی ویژگی های شخصیتی جانبازان با افراد عادی. دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ... www.pdfiran.com/tabid/451/View/1312/id/4831/Default.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه 11 نوامبر 2013 ... بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتی – آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان ... بررسی رابطه بین اضطراب مادر با ویژگی های خانواده ... بررسی مداخله با متادون بر تغییر رفتار و کاهش میزان رفتارهای پر خطر معتادان خود معرف به مراکز ... روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی. پایان نامه های رشته علوم تربیتی www.pnufa.blogfa.com/‏ - ذخیره شده - مشابه پایان نامه بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ... بررسی رابطه بین استفاده از رسانه، ماهواره و اینترنت و سبک زندگی زوجین 83 صفحه ... بررسی تاثیر سلامت روان با شادکامی بر تعهد سازمانی در بین معلمان 98 صفحه ... پایان نامه بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در بین دانش آموزان ... [PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ در ﭘﺮورش وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ rms.scu.ac.ir/.../نقش%20معلم%20-کارافرینی.pdf20121216113019585.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه اﻫﻤﻴﺖ. ﺑﻪ اﻳﺪه ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮان. ، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی. ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺆاﻻت واﮔﺮا و . ... ﻳﻜﻲ از ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﻮع روش ﺗﺪرﻳﺲ، اﻫﺪاف و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﻲ ... ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روﺣﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد روﺣﻴﺔ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ... و ﺗﻐﻴﻴﺮ. رﻓﺘﺎر. اﻓﺮاد. ﻣﻲ. ﺷﻮد .]13[. اﻣﺎ ﻫﺎﻧﺘﺮ و ﺟﺎﻧﺴﻮن. 8. (. 2004. ) در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﺔ دﻛﺘﺮای ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. ,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, www.dociran.com/‏ - ذخیره شده - مشابه بررسی رابطه اختلال های رفتاری ، سبک های دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ... بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در ... روش تحقیق مقایسه بازی های کودکان پیش دبستانی مهد کودک رفته با کودکان پیش ... شناخت و مقایسه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی دانش آموزان دوره پیش ... آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی ebrahimibonab.blogfa.com/post/23‏ - ذخیره شده - مشابه 7) پایان نامه بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر ... 63) پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان ... 70) پایان نامه بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در بین دانش آموزان دبیرستان .... 238) روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در ... دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع راهکارهای ایجاد انگیزه | مرجع دانلود ... www.payanname.net/دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-با-موضوع-را/‏ - ذخیره شده تعداد صفحات پایان نامه: 125 صفحه در این پست می توانید متن کامل این پایان ... معلمین علاوه بربرخورداری از شخصیت برجسته ، می باید آگاهی و شناخت از اصول و روش های ... اگر معلم باشد موجب نابسامانی های رفتاری ، عاطفی وآموزشی دانش آموزان می شود » . ... بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمان نسبت به استفاده از روش های نوین آموزشی. روش تدریس معلّم و راه کارهایی برای تقویت آن در آموزش مؤثّر razmandsufi.persianblog.ir/‏ - ذخیره شده - مشابه 2 آگوست 2009 ... همه ی برنامه های معلم تحت عنوان مهارتهای فرایند تدریس در سه بخش مجزا، ... ی رفتارهای معلم و دانش آموز، عوامل مخل در برقراری ارتباط بین معلم دانش و ... گروهبندی دانش آموزانی که اختلالات یادگیری دارند بعضی از ویژگیهای ..... 1- تعیین هدف درسی جدید: معلم باید با استفاده از اصول و فنون طبقه ...... شاخص های شخصیت معلم:.
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:26 | چاپ مطلب