ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی

پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی

مقدمه

آدمی تنها آفریده ای است که محتاج تعلیم و تربیت است. انسان پس از تولد، برای برخورداری از حیات طیب و زندگی در یک جامعه اسلامی و حرکت در مسیر الله، نیاز به تعلیم و تربیت دارد. تربیت در هر نظام و سیستمی که باشد براساس هدفی است ومنظور از هدف، نقطه ای است که قصد وصول به آن را داریم. بنابراین وجود تعیین هدف، ضرورت هر نظام تربیتی است.

هر جامعه ای برای متحقق ساختن اهداف خود به سازمانهای گوناگون نیاز دارد. اهمیت سازمان ها به اندازه ای است که اجتماع را، اجتماع سازمانی نامیده اند، زیرا بدون آنها، انجام دادن امور، اگر غیر ممکن نشود،‌ دست کم بسیار دشوار و همراه با تأخیر زمانی صورت خواهد گرفت.

تصور سازمان و جامعه بدون وجود مدیر و رهبر، چه از نظر عقلی یا تجربی، امکان پذیر نیست. با آن که از نظر عمر نظری پدیده مدیریت حدود دو قرن می گذرد، بررسی تاریخ زندگی انسان ها نشان می دهد که مدیریت و رهبری، بدون آن که مدون شده باشد، در حکم یک ضرورت مطرح بوده است. زندگی پیامبران، امامان و دانشمندان دوران های گذشته شاهد مثال این ادعا به شمار می رود.

مدیریت هر سازمانی کوشیده است و باید بکوشد، با افزایش بهره وری، کارآیی و اثربخشی به حفظ و توسعه سازمان خود بپردازد. مدیران شایسته و فهیم، یا به واسطه تجربه و آزمایش و خطا یا به سبب آموزش های ویژه، به انتخاب سبک مدیریت، راهبردهای مدیریت و .. پرداخته اند.

سازمانها و نهادهای اجتماعی براساس هدفهای مثبت و معینی تأسیس می شوند و به جامعه خدمت می کنند. یکی از این نهادها،‌ وزارت آموزش و پرورش است که هدف آن انسان سازی است. چنین هدفی، مسئولیت خطیر و مهمی را بر عهده این نهاد اجتماعی محول می کند.

هدف یا هدفهای آموزشی و تربیتی هنگامی می توانند نقش مؤثر و تعیین کننده داشته باشند که : مسئولان یا دست اندرکاران آموزش و پرورش کشور،‌به راحتی آن ها را دریابند، آنها را بپذیرند و به آنها معتقد باشند، از واقعیت های زندگی سرچشمه گرفته باشند، موقعیت یا زمینه تربیت و آموزش، مناسب و مساعد باشد.

در جامعه ما به امر مدیریت سازمانهای آموزشی، از نظر تربیت و ایجاد آمادگیهای لازم در مسئولان ، توجه زیادی نشده است. در نظام آموزشی ما سعی بر آن است که مدیریت و رهبری غالباً از طریق اعمال ضوابط و مقررات صورت گیرد. به جای تکیه بر پژوهش و دستیابی به چارچوبهای مقررات هدایت کننده عمل، به تدارک و تدوین روشها و رویه های استاندارد برای اداره فعالیتهای آموزش و پرورش تأکید می شود. اینگونه ضوابط مدیران را در مقام انجام کارهایی قرار می دهد که باید انجام دهند ولی اگر مدیران آموزشی برای انجام وظایف رهبری و مدیریت تربیت شوند از مبنای فکری یا چارچوب نظری معتبری برخوردار باشند در اینصورت بر پایه شناخت و تشخیص خود می دانند که در موقعیت های مختلف چه می توانند انجام دهند و چگونه بهتر و مؤثرتر انجام دهند. امروزه بویژه در آموزش و پرورش نیاز به مدیران و رهبرانی که نه فقط در امر تعلیم و تربیت مجرب و صاحب نظر باشند بلکه در تشخیص مسائل و مشکلات اداری و سازمان نیز دقت و مهارت داشته باشند.خرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی

پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران ... www.asanproject.ir/بررسی-رابطه-بین-نگرش-اقتضایی-مدیران-با/‏ - ذخیره شده - مشابه دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران. [XLS] پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی sbu.ac.ir/Cols/FEP/Documents/پایان%20نامه%20ها.xlsx‏ 7, 6, بررسی عوامل موثر در روحیه و رابطه آن با عملکرد کارکنان ( شرکت زغالسنگ الرز ... 13, 12, برسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و نگرش آنان نسبت به مشارکت در .... 39, 38, بررسی رابطه بین موضع کنترل و عزت نفس مدیران با رضایت شغلی ... 43, 42, بررسی رابطه موضع کنترل و تیپ شخصیت ( A , B) دبیران مدارس راهنمایی شهر ... عناوین پایان نامه روانشناسی - بانک موضوعات پایان نامه های علوم اسلامی mybookbank.blogsky.com/1393/04/16/post.../عناوین-پایان-نامه-ر‏ - ذخیره شده - مشابه بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبرهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد ... بررسی رابطه بین آزادی عمل و تعهد شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان ... بررسی رابطه بین ادراکات مدیران مدارس متوسطه نسبت به فرهنگ سازمانی با سبک رهبری ... بررسی رابطه بین نگرش مشاوران راهنمایی نسبت به شغل مشاوره با ویژگیهای شخصیتی آنها. تحقیق بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران ... bankmaghale.ir/تحقیق-بررسی-رابطه-بین-نگرش-اقتضایی-مدی/‏ - ذخیره شده - مشابه دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی ... تحقیق بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ... تحقیق بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-رابطه-بین-نگرش-اقتضایی-مدی/‏ - ذخیره شده با توجه به این که این پژوهش در صدد شناخت و بررسی رابطه نگرش اقتضایی مدیران در عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران می باشد. لذا روش پژوهش، توصیفی ... [PDF] در ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣ www.ensani.ir/storage/Files/20120329173426-8005-13.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس راﻫﻨﻤ ... ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ... ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط .... ﻧﮕﺮش. آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ . ﻃﺒﻖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺳﻪ ﻧﮕﺮش ﻋﻤﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ..... ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﺑﻴﺮان ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ. فهرست طرح ها و پایان نامه های موجود در مرکز(6) - چکیده پایان نامه های مرکز ... mtfq2.blogfa.com/post-13.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه بررسی عوامل موثر در فعال نمودن شورای معلمان مدارس دوره راهنمایی پسرانه شهر ... بررسی نگرش افراد جامعه نسبت به مدارس غیرانتفاعی در شهر اصفهان ... بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با خشونت شغلی و ارزشیابی عملکرد دبیران .... بررسی رابطه بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه نظام جدید با عملکرد پایه سوم راهنمایی. لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا www.sinacps.ir/لیست-پایان-نامه-ها/‏ - ذخیره شده - مشابه پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات ... پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با میزان اضطراب دانشجویان پیام نور ایوان ... پایان نامه بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای ... پایان نامه تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی [PDF] پایان نامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی - دانشگاه اصفهان ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/EDU/eduarshad.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه بررسی شرایط انتخاب مدیران مدارس از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستان های دخترانه شهر ... بررسی نظرات مدیران مقطع ابتدائی شهر تبریز در رابطه با پیامدهای عدم ثبات مدیریت ..... بررسی مقایسه ای عملکرد تحصیلی دانش آموزان راهنمایی مدارس )نمونه، ... بررسی رابطه بین جهت گیری های ارزشی و تعهد سازمانی مدیران دبیرستان های شهر شیراز/. رهبری در هزاره سوم - عنوان پایان نامه hosinhatami.blogfa.com/post-661.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه تأثیر تفکر منطقی مدیران در ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس مقطع راهنمایی منطقه سروستان. بررسی رابطه بین نیمکره غالب مغز با سبک مدیریت مدیران دبیرستانهای متوسطه ... بررسی رابطه کاربرد مدیریت دانش توسط دبیران دبیرستانهای شهر شیراز با ... بررسی‌ نگرش‌ مدیران‌ و روسای‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ هرمزگان‌ در مورد عوامل‌ موثر ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:25 | چاپ مطلب