X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

مقاله بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

مقاله بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی معین بر میزان لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال بود. بدین منظور از بین افراد سالم و داوطلب 20 دانشجوی دختر غیر فعال انتخاب شدند. 10 نفر با (وزن: 21/55 کیلوگرم، قد: 15/161 سانتی­متر، سن: 7/22 سال و شاخص تودۀ بدنی: 17/41 کیلوگرم بر متر مربع) در گروه کنترل و 10 نفر با (وزن: 04/54 کیلوگرم، قد:24/158 سانتی­متر، سن: 9/22 سال و شاخص توده بدنی: 28/41 کیلوگرم بر متر مربع) در گروه تجربی قرار گرفتند. نمونه­های خونی برای تعیین میزان لپتین، انسولین و کورتیزول قبل و بعد از تمرین اخذ شد. سپس گروه تجربی تحت تأثیر برنامۀ هوازی (دویدن با 70 تا 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) به­مدت 6 هفته و 3 جلسه در هفته برنامۀ دویدن به مدت 15 دقیقه شروع شد و هر سه جلسه 2 دقیقه به زمان آنها اضافه شد تا اینکه زمان دویدن به 20 دقیقه افزایش یافت سپس تا آخرین جلسه تمرین (پایان هفته ششم) این مدت حفظ گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها قبل و بعد از تمرین از طریق آزمون تی مستقل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد 6 هفته فعالیت هوازی معین بطور غیر­معنی­داری موجب کاهش لپتین پلاسمایی، افزایش انسولین، کاهش کورتیزول و نیز کاهش درصد چربی بدن در گروه تجربی شد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت 6 هفته فعالیت هوازی تأثیری بر روی لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال ندارد احتمال می­دهیم کوچک بودن نمونه که موجب تفاوت معنی­دار داده­ها شده علت آن باشد. (05/0 P=).

کلید واژه­ها: لپتین، انسولین، کورتیزول، فعالیت هوازی، دختران غیر فعال.خرید فایللینک منبع :مقاله بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

دانشکده علوم ورزشی: مقالات - دانشگاه حکیم سبزواری www.hsu.ac.ir/sport/پژوهش/مقالات/‏ - ذخیره شده - مشابه 24, پاسخ لپتین و hs-CRP به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در دختران دارای ... 2, اثر تمرین های هوازی بر مقاومت به انسولین و آدیپونکتین سرم در مردان نسبتا ... 14, مقایسه آدیپونکتین و لپتین بین زنان یائسه فعال و غیر فعال, ورزش و علوم زیست حرکتی. ... 22, بررسی همه گیرشناسی چاقی و لاغری و ارتباط آنها با فعالیت های بدنی و ... [PDF] HIIT ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻟﭙﺘﻴﻦ و ( ) زﻳﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮ دوازده ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎو https://jsb.ut.ac.ir/article_53220_d7c944606e3c4568810664afdbad9fed.pdf‏ - ذخیره شده ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دوازده ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت زﻳﺎد ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻟﭙﺘﻴﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ. ﭼﺎﻗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. دﺧﺘﺮ .... اﺛﺮ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﻮازی و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺮدان ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. سجاد احمدی زاد - دانشگاه شهید بهشتی www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=386104‏ - ذخیره شده - مشابه آمار و روش تحقیق پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی (دکتری) ..... و درک از تلاش در دختران و پسران 10 تا 17 ساله سالم" , فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی, ... احمدی زاد, " اثر 12 هفته تمرین هوازی بر غلظت گرلین و هورمون های انسولین، رشد و کورتیزول پلاسمایی و ... بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین در مردان غیرفعال" ... [DOC] اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه ولیک بر سطوح full-thesis.net/.../اثر-8-هفته-تمرین-شدید-با-و-بدون-عصاره-آبی-سرخ-و-سیاه-ولیک-بر-سطوح-نوروپپتید-w-پلاسمایی-و-کبد-ی-،-هورمون-های-...‏ - ذخیره شده واژه های کلیدی: تمرین شدید، عصاره ولیک، نوروپپتید w، هورمون کورتیزول، هورمون T4 .... فعالیت و تمرینات ورزشی روی سطوح خونی هورمون ها تاثیر می گذارند و به کاهش یا ... عدم تعادل در سطح هورمون ها در گیر در اشتها ( انسولین ، گلوکاگون ، کورتیزول و ..... در لپتین، که مولکول های تغذیه محرک در هیپوتالاموس، مانند NPY را فعال می سازد. عطارزاده حسینی سیدرضا - جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان ... profdoc.um.ac.ir/papers-161110.html‏ - ذخیره شده - مشابه مقالات ارائه شده در مجلات ... اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعال, دانشگاه علوم ... بررسی تاثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و ... ganj.irandoc.ac.ir/articles/589151‏ هدف از این پژوهش تاثیر یک دوره تمرین هوازی معین بر میزان لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال اسست. بدین منظور از بین افراد سالم و داوطلب 20 نفر دختر ... معرفت سیاه کوهیان - دانشگاه محقق اردبیلی uma.ac.ir/cv.php?cv=285&mod=scv&slc_lang=fa...1‏ - ذخیره شده رساله دکتری : بررسی تأثیر فعالیت هوازی با 70 درصد ضربان قلب بیشینه بر Apo A-1 .... 7- تأثیر قد در برآ‌ورد Vo2max (توان هوازی بیشینه) دانشجویان دختر در آزمون ... برپاسخهای التهابی، بدنبال تمرین مقاومتی معین در مردان غیر فعال دانشگاه محقق ... 27- بررسی تاثیر فعالیت هوازی در زمان های مختلف روز بر سطوح لپتین و انسولین ... مقالات پذیرفته شده - همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم ورزشی - دانشگاه ... conference.miau.ac.ir/paper‏ - ذخیره شده - مشابه 2, 1270-ICPC, اثر 12 هفته پیاده روی بر غلظت آدیپونکتین پلاسما در زنان یائسه ... اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی و هوازی در شرایط ناشتا بر لپتین مردان چاق غیر فعال ... بر عامل نروتروفیک مشتق از مغز، انسولین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی .... 70, 1198-ICPC, بررسی تأثیر انگیزش بر رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی ... پرتال جامع علوم انسانی - علم تمرین www.ensani.ir/fa/755/default.aspx?page=2‏ - ذخیره شده - مشابه عنوان مقاله: تأثیر یک دوره تمرین هوازی منتخب روی برخی عوامل فیزیولوژیکی ... مزدوج و تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن، لپتین سرم و قدرت عضلانی مردان غیرورزشکار ... عنوان مقاله: آثار هشت هفته تمرین تناوبی بر سطح لاکتات (La) و فعالیت آنزیم ... سرمی هورمون های رشد، عامل رشد شبه انسولین-1 و کورتیزول در دانشجویان دختر غیرفعال. magiran.com: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، شماره 74 www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1742&Number=74‏ - ذخیره شده - مشابه 15 ژانویه 2015 ... راهنمای تدوین و ارسال مقالات ... تاثیر عصاره کلروفرمی گیاه کاسنی بر شاخص های عملکردی کبد و سطح سرمی ... بررسی یک دهه برونداد علمی دانشگاه های استان کردستان براساس اطلاعات بانک استنادی اسکوپوس ..... تاثیرتمرینات هوازی فزاینده برغلظت هورمون لپتین، انسولین، کورتیزول و تستوسترون در مردان چاق غیر فعال
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:25 | چاپ مطلب