ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانیبررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی

بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا

فهرست مطالب

فصل اول:

فصل اول

مقدمه.. 1

بیان مسئله.. 2

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

اهداف پژوهش.. 5

هدف کلی.. 5

اهداف جزئی.. 5

فرضیات.. 6

تعاریف نظری.. 6

تعاریف عملیاتی.. 7

فصل دوم

مقدمه.. 9

خود چیست؟.. 9

تعریف خود پنداره.. 14

ویژگی های خودپنداره.. 15

ریشه های خودپنداره.. 17

میزان رشد بلوغ.. 18

تعامل اجتماعی.. 18

برخی دیدگاه های در مورد خود: 20

دیدگاه رفتاری به عنوان منبع خود- فهمی- دارالی بم 21

دیدگاه شناختی- اجتماعی در زمینه خود.. 23

دیدگاه شناختی- اجتماعی.. 24

خود باوری.. 25

عزت نفس.. 26

تعاریف عزت نفس.. 27

عزت نفس.. 29

عزت نفس درقرآن مجید.. 32

عزت نفس کلی.. 34

عزت نفس اجتماعی.. 34

عزت نفس تحصیلی.. 35

مولفه های اساسی عزت نفس.. 35

ماهیت عزت نفس.. 37

نظریات مرتبط با عزت نفس.. 38

واکنش و ارزیابی دیگران.. 45

ادراک خویشتن.. 46

مقایسه اجتماعی.. 47

خانواده.. 48

زمینه های پژوهش تحقیق.. 49

الف: تحقیقات خارجی.. 49

تحقیقات داخلی.. 52

جمع بندی نتایج تحقیقات گذشته.. 55

فصل سوم

روش تحقیق.. 57

جامعه آماری.. 57

نمونه روش نمونه گیری.. 57

روش اجرا.. 58

ابزار تحقیق.. 58

روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 61

فصل چهارم

آمار توصیفی.. 63

آمار استنباطی.. 66

نتیجه گیری.. 70

محدودیت های پژوهش.. 71

پیشنهادات.. 72

فهرست منابع.. 73

مقدمه

باور خویشتن مقدمه موفقیت در هرمکانی و زمانی برای هر شخصیتی است هر وقت انسان برای انجام کاری و نشان دادن صلاحیت خود در انجام آن عمل شروع به فعالیت می کند در واقع به مجادله ای با خویش بر می خیزد که نتیجه این مجادله اگر شخصی دارای خود باوری و اعتماد به نفس بالا یعنی دارای عزت نفس باشد دستیابی به موفقیت و کامیابی خواهد بود.

بندورا معتقد است که باورهای افراد درباره خودشان به افکار احساسات و رفتارهای آنان تأثیر می گذارد مجموعه ای که از باورهای مربوط به هم نظام خویشتن را تشکیل می دهند و رفتارهای انسان نتیجه تعامل بین این سیستم و عوامل تأثیر گذار بیرونی است برای انسان هیچ حکم ارزشی مهمتر از داوری او در مورد عزت نفس خویش نیست و ارزیابی شخصی از خودش قطعی ترین عامل در روند روانی اوست که به صورت احساسی می باشد برخورداری از احساس ارزشمندی به فرد کمک می کند تا به شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها دست یابد و قدرت تصمیم گیری و ابتکار سلامت فکر و بهداشت روانی را ارتقاء بخشد هر فرد حریم شخصی منحصر به فردی دارد که محدوده فیزیکی روان شناختی و ارزشی است که متعلق به خود اوست این حریم از لحاظ اندازه و سایر موارد از فردی به فرد دیگر متفاوت است انسانها در درون حریم شخصی از حقوق فردی خویش بهره مند می شوند اما در بیرون از این فضا در حوزه اشتراکی قرار می گیرند که در آن باید حقوق دیگران را نیز مورد توجه قرار دهند چون جایی است که به انطباق پذیری نیاز دارد عوامل و ویژگی های مختلفی می توانند موثر بر نظام خویشتن و جرأت ورزی باشد که می توان به عوامل یا ویژگی های فردی خانوادگی اجتماعی تحصیلی آموزشگاهی و تصور جسمانی اشاره کرد که دراین مطالعه درپی آن است که میزان رضایت از خود دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا را بررسی کند .

بیان مسئله

عزت نفس یک احساس عاطفی و عشق و محبتی است که شخصی بر اساس ارزش و اهمیتی که برای خود قائل است نسبت به خود احساس می کند این احساس ظریف و دقیق معمولاً از دوران کودکی آغاز می شود و تحت تأثیر تربیت و فرهنگ و جامعه تقویت می شود و پس از گذشت سالها به یک احساس قوی و محکم مبدل می شود که تغییر آن بسیار دشوار خواهد بود این احساس به ما توانایی می دهد که علیرغم اشتباهات و شکستهایمان با اهمیت و با ارزش داشته و مورد قبول و تأئید قرار دهیم و با این قبول و تائید تشخیص دهیم که شخصاً قدرت داشته و می توانیم مسؤولیت اداره زندگی خود را به دست بگیریم کوپر اسمیت در تعریفی از همیت عزت نفس چنین بیان می کند که افراد برخوردار از عزت نفس بالا، افرادی هستند که با احساس اعتماد به نفس و بهره گیری از استعداد و خلاقیت خود به ابراز وجود می پردازندو به راحتی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند اعتماد به نفس یا عزت نفس تفاوت داشته و به عنوان یکی از پایه های عزت نفس به شمار می رود به صورتی که شاید بتوان بیان کرد که عزت نفس حد بسیار بالای اعتماد به نفس است.خرید فایللینک منبع :پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانیبررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا

پایان نامه بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا utshop.cero.ir/product-322249-پایان-نامه-بررسی-رضایت-از-خود-در-بین-دانشجویان-دان.aspx‏ - ذخیره شده پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا. دانلود پایان نامه بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام ... 12e2g8.prodownload.site/‏ - ذخیره شده دانلود پایان نامه بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا - کامل و ... پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی ... پایان نامه بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستار www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-بررسی-رضایت-از-خود-در-بین-دانشجویان-دانشگاه-پیام-نور-آستار‏ - ذخیره شده پایان نامه جهت دریافت کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی. مقدمه. باور خویشتن مقدمه موفقیت در هرمکانی و زمانی برای هر شخصیتی است هر ... پایان نامه بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا mahtabfdc.geblog.ir.geblog.ir/post-12682.html‏ - ذخیره شده 14 جولای 2016 ... پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانیبررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا خرید فایل( پایان نامه بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه ... sabarticler.ir/post/matlab10451.html‏ - ذخیره شده 12 دسامبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا. پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان ... www.sarvoptdl.ir/file6780.html‏ - ذخیره شده 25 جولای 2016 ... فروش دانلودی پایان نامه بررسی علل گرایش دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل ... نامه بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ... کاملترین فایل پایان نامه بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان ... cernet.rzb.3tad.xyz/post463631.html‏ - ذخیره شده پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانیبررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا. ادامه مطلب · cernet ... کاملترین فایل پایان نامه بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان ... simorghflye.mjblog.ir/post/1300‏ - ذخیره شده 13 نوامبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا. خرید و دانلود پایان نامه بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه ... 4gx30r.pptstant.ir/‏ - ذخیره شده ... و رضایت از دانلود:عالی پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا. خرید فایل( پایان نامه بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه ... 1k0hv1.sarvdlc.com/‏ ... کامل هدایت میشوید پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی بررسی رضایت از خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا.
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:09 | چاپ مطلب