X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

دانلود مقاله با موضوع حافظه با فرمت ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت DOC

دانلود مقاله با موضوع حافظه

با فرمت ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت DOC

حافظه

بخش اول

حافظه

حافظه شامل آن دسته از فعالیتهایی است که بصورت حفظ، یادآوری، تشخیص و انجام آنچه در گذشته آموخته شده است ظاهر می گردد. بعضی حافظه را یکی از اشکال یادگیری می دانند. دسته ای آنرا نتیجه و دلیل یادگیری فرض می کنند. پاره ای از روانشناسان حافظه را فعالیتی می دانند که در عین ارتباط با یادگیری جدا از آن نیست.

به نظر این دسته فرد ابتدا باید چیزی را یاد بگیرد، آنگاه آنرا حفظ کند و در موقع معین بخاطر آورد و بالاخره تشخیص دهد که این امر را در گذشته آموخته است. حافظه از یادگیری جدا نیست و از جهتی عین یادگیری می باشد. خصوصیت عمده حافظه حفظ و نگهداری است. یادآوری، تشخیص و اجرا، آثار و نتایج حفظ می باشند. آنچه درباره یادگیری گفته می شود در مورد حفظ نیز قابل بحث می باشد روی این اصل نمی‌توان این دو جنبه از فعالیت ذهن را جدا از هم فرض نمود.

چنانچه در مورد یادگیری بیان نمودیم ثورندایک و پیروان او یادگیری را نتیجه ارتباطات عصبی می دانند و اصل تمرین و تکرار را پایه و اساس این جریان قرار می دهند.

بعضی از روانشناسان حفظ را نیز نتیجه برقراری ارتباطات عصبی فرض می کنند و تحقق آنرا نتیجه تمرین و تکرار می دانند. بنظر این عده یادگیری و حفظ یک جریان است. همانطور که دیدیم تمرین و تکرار شرط اساسی یادگیری نیست. ممکن است امری را یکمرتبه انجام داد یا مطالعه کرد و آنرا یاد گرفت و بدون تکرار و تمرین بعد از زمان طولانی آنرا بخاطر آورد و دوباره انجام داد. با اینکه در جریان حفظ و یادگیری دستگاه عصبی دخالت کامل دارند و وقتی پوشش مغزی دچار لطمه و آسیب شود عمل یادگیری و حفظ را م ختل میسازد معذلک نمیتوان تغییرات عصبی را پایه و اساس حفظ و یادگیری قرار داد.

آن دسته از روانشناسان که پایه و اساس یادگیری را تداعی معانی یا برقراری عکس العمل مشروط می دانند حفظ را نیز نتیجه همین جریان فرض می کنند. به نظر ایندسته مشابهت و مجاورت، اساس حفظ را تشکیل می دهند. یادآوری و تشخیص نیز در اثر تداعی واحد بدون اراده یا از طریق ایجاد نداعیهای متعدد و با دخالت اراده انجام میشود.

پیروان گشتالیت عقیده دارند وقتی در جریان یادگیری کل موقعیت و کل موضوع مورد توجه شخص یادگیرنده باشد جریان یادگیری و حفظ به نحو کامل انجام میشود.

چنانچه خواهیم دید عوامل مؤثر در یادگیری در جریان حفظ و یادآوری نیز تأثیر دارند. خلاصه آنچه سبب یادگیری میشود در حفظ و یادآوری نیز تأثیر دارد روی همین زمینه این دو جریان از هم جدا نیستند.

انواع حافظه

Garrett مؤلف کتاب روانشناسی عمومی دو نوع حافظه را مورد بحث قرار می دهد:

1- حافظه زبانی Verbal که حفظ و یادآوری نامها و تاریخها و مانند اینها را انجام میدهد.

2- حافظه عضلانی یا عملی که طرز کار و روش انجام امری را که در گذشته فرد آموخته است حفظ می نماید؛ مثلا طرز ماشین نویسی، رانندگی ، شنا که فرد در گذشته آموخته و بعداز مدتی متار که دوباره انجام میدهد. در هر دو مورد فرد عکس العملهایی را که در گذشته آموخته است دوباره به وجود می آورد.

Sperling مؤلف کتاب روانشناسی ساده شده آنچه را که مربوط به طرز کار و روش انجام امری است به عادت ارتباط می دهد و حفظ و یادآوری اینگونه امور را نتیجه تشکیل عادت تلقی می کند به نظر او کار حافظه کسب و حفظ کلمات، علامتها و تجربیاتی است که فرد از روی آگاهی تحصیل می نماید.

خلاصه، او امور زبانی را به حافظه نسبت می دهد و امور غیرزبانی را مربوط به عادت میداند. امور زبانی مثل بیان امری که در گذشته رخ داده است از امور غیرزیانی یا از مهارتهای بدنی جدا نیست چنانچه شهادت درباره امری مستلزم سخن گفتن یا نوشتن است. به همین طریق امور و فعالیتهای غیرزبانی مثل رانندگی، ماشین نویسی از فعالیتهای زبانی که غالباً بصورت درک مفاهیم و بیان آنها نیز ظاهر میگردد مجزا نیست.

عادات شامل اعمال قابل مشاهده مثل لباس پوشیدن، رانندگی، ماشین نویسی و اعمال غیرقابل مشاهده از قبیل با خود صحبت کردن در موقع مطالعه و انجام اعمال اصلی حساب در ذهن نیز می شود.

جنبه های مختلف حافظه

برای حافظه مراحل مختلف یا جنبه های گوناگون ذکر کرده اند:

Garrett چهار جنبه برای حافظه بیان می نماید:

(1) توجه Fixation که آنرا به تحصیل و کسب Acquisition نیز تعبیر می نماید (2) حفظ Retention (3) یادآوری Recall و (4) تشخیص Recognition.

بعضی پنج جنبه برای حافظه ذکر می نمایند: (1) فراگیری یا کسب (2) تشخیص (3) یادآوری (4) تولید مجدد Reproduction و (5) اجرا Performance.خرید فایللینک منبع :دانلود مقاله با موضوع حافظه با فرمت ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت DOC

[PDF] PDF[حافظه انسان] شبکه مقاله articlenetwork.ir/pdf=22933‎Im Cacheﺻﻔﺤﻪ 1 2016-12-18 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺴﺎن. ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺴﺎن ... ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ. دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 57 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 42 ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ... ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﻧﻮاع آن در 79 ﺻﻔﺤﻪ ورد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ docx ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت : ﻓﺼﻞ ... رﻧﮓ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در 90 ﺻﻔﺤﻪ ورد ﻗﺎﯾﻞ وﯾﺮاﯾﺶ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ doc ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ. [PDF] PDF[دانلود مقاله ای پیرامون انواع حافظه ها…] شبکه مقاله articlenetwork.ir/pdf=5859‎Im Cache16 دسامبر 2016 ... دﺳﺘﻪ: رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 19 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 25. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ... ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﻧﻮاع آن در 79 ﺻﻔﺤﻪ ورد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ docx ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ ... ﺗﻌﺎرﯾﻒ اوﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ. ... داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آﻟﯿﺎژ ﺣﺎﻓﻈﻪ دار ﻧﺎﯾﺘﯿﻨﻮل ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش. مقاله در مورد حافظه | دانلوداکس! https://downloadocx.com/article...مقاله-در-مورد-حافظه/key-3.html‎Im Cache6 نوامبر 2016 ... حجم فایل: 62 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 98. قیمت: 12000. دانلود مقاله با موضوع حافظه. با فرمت ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت DOC. حافظه. جامعترین مقاله در مورد حافظه - c33.ir daneshgozar.c33.ir/post/1869‎Im Cache5 ساعت قبل ... دانلود مقاله با موضوع حافظه. با فرمت ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت DOC. حافظه. بخش اول. حافظه. حافظه شامل آن دسته از فعالیتهایی است که ... مقاله در مورد حافظه - سیستم همکاری در فروش فایل سِرو daneshbonyan.cero.ir/product-311336-mind.aspx‎Im Cacheدانلود مقاله با موضوع حافظه کسب درآمد اینترنتی دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود ... دانلود مقاله با موضوع حافظه با فرمت ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت DOC ... دانلود مقاله کامل درباره پژوهش در عملیات روش پژوهش - ایران دانلود irdls.blogsky.com/1395/10/18/post-26209/‎Im Cache3 روز پیش ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد ... پژوهش در عملیات مطرح می‌شود و موضوع از جنبه علم بودن، هدف، ابزار، فنون، روش علمی، . ... دانلود مقاله انگلیسی درباره پژوهش در عملیات+ترجمه فارسی با فرمت ... در گمرک خرمشهر در 4 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc ... دانلود تحقیق و بررسی پرورش تدریجی روان کودک در 67 صفحه ورد قابل ... irdls.blogsky.com/1395/10/22/post-34639/‎Im Cache19 دقیقه قبل ... در 67 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارئه با فرمت doc ... پیدایش حافظه ... کودک موضوع قانون ... پرورش تدریجی روان کودک - دانلود پروژه و مقاله - رز بلاگ - متفاوت ... در استان خوزستان در 26 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc . دانلود مقاله تدریس در مقطع ابتدائی کودکان عقب مانده ذهنی در 94 صفحه ... irdls.blogsky.com/1395/10/22/post-34621/‎Im Cache45 دقیقه قبل ... دانلود مقاله تدریس در مقطع ابتدائی کودکان عقب مانده ذهنی در 94 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc ... در 94 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc ... مغز مانند اختلال Minimal brain dysfunction در خواندن، نوشتن، حافظه و سازگاری و . .... موضوعات. تحقیق | دانلود | جزوه | اسلاید | اجتماعی | افزار | حسابداری ... دانلود مقاله در مورد حافظه کامل و جامع - وب سایت ایرانی www.websiteirani.ir/post/.../دانلود-مقاله-در-مورد-حافظه-کامل-و-جامع‎Im Cacheجهت مشاهده توضیحات کامل محصول روی دکمه ادامه کلیک کنید دانلود مقاله با موضوع حافظه با فرمت ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت DOC hamrahdl95 ... [PDF] PDF[[متن انگلیسی و ترجمه]حافظه اصلی یا مستقیم(RAM)چیست ... studentstore.ir/saveAsPDF=9695.pdf‎Im Cache11 نوامبر 2016 ... دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه: Word (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ) ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه: 3 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻠﯿﺲ و روان ﻣﻘﺎﻟﻪ، آﻣﺎده ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ... ﻣﺠﺎزی اﻧﺪروﯾﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺠﺎزی در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺠﺎزی dropbox داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﻓﻈﻪ ... ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ! .... ﺑﺎزدﯾﺪ: 4 ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 18 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 6 ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﻮزﺷﯽ.
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 03:51 | چاپ مطلب