X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با موضوع:

ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس

این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی « ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی وغیر مالی برنوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. بنابراین سعی گردیده است تا با انتخاب نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد شناسایی قرار گیرد. متغیرهای مورد بررسی شامل نسبت های مالی به دست آمده از صورت های مالی ، اندازه شرکت و متغیر بحران مالی شرکت ها است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- همبستگی است.

نتایج حاصل ازآزمون مقایسه میانگین دو جامعه نشان داد که از بین نسبت های مالی، متغیرهای نسبت جاری، سود خالص به کل دارایی ها، سود ناخالص به کل داریی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی، سود خالص به دارایی های ثابت وسرمایه در گردش به کل دارایی بر اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد و اندازه شرکت تاثیری بر اظهار نظر حسابرس ندارد. همچنین بین اظهار نظر حسابرس وبحران مالی رابطه معنی داری وجود ندارد.

آزمون لجستیک برای دوگروه متغیرها بررسی شد. در روش اول متغیرهایی که تفاوت معنی داری بین دو گروه داشتند وارد مدل شدند که از بین آنها متغیرهای سود قبل از بهره ومالیات بیشترین تاثیر را بر اظهار نظر حسابرس دارد ودر روش دوم تمام متغیرها بدون هیچ محدودیتی وارد مدل شدند که نتایج به دست آمده نشان داد متغیرهای سود عملیاتی به فروش، موجودی کالا به فروش ، میزان دارایی و میزان فروش قابلیت پیش بینی اظهار نظر حسابرس را دارند.

مقدمه:

اتخاذ تصمیمات اقتصادی وتخصیص بهینه منابع ، بدون وجوداطلاعات معتبر و قابل اعتماد امکان پذیرنیست. جریان سرمایه ها زمانی به سوی فعالیت های اقتصادی بهینه سرازیر می شود که تصمیمات صاحبان سرمایه در زمینه سرمایه گذاری ، متکی بر اطلاعات مربوط و قابل اعتماد باشد. افرادی می توانند نقش اعتبار دهی را ایفا کنند که دارای استقلال و صلاحیت فنی لازم برای اجرای رسیدگی باشند تا جامعه بتواند از بی طرفی و واقع بینی آنان اطمینان حاصل نماید. به عبارتی حسابرسی منظم وسالانه توسط حسابرسان مستقل یکی از بهترین نوع حفاظت از منافع سرمایه گذاران است. محصول نهایی واصلی فرایند حسابرسی اظهار نظر حسابرس می باشد که در قالب گزارش حسابرسی بیان می شود. در تحقیق حاضر سعی شده است تا توانایی پیش بینی نوع اظهار نظر حسابرس با استفاده از معیارهای عملکرد مالی وغیر مالی بررسی گردد. امید است نتایج این تحقیق ، زمینه ای را هرچند ناچیز، جهت انجام تحقیقات بعدی فراهم آورد.

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی 4

2-1 بیان مساله 10

3-1چهارچوب نظری تحقیق: 11

4-1 فرضیه های تحقیق 12

5-1 اهداف تحقیق 12

6-1 اهمیت وضرورت انجام تحقیق 12

7-1 حدود مطالعاتی 13

8-1 تعریف واژه ها واصطلاحات 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 19

2-2 تعریف حسابرسی 19

3-2 انواع حسابرسی 20

1-3-2 انواع حسابرسی از نظردلیل ارجاع کار 20

2-3-2 انواع حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی 21

3-3-2 انواع حسابرسی از نظر زمان انجام کار 21

4-3-2 انواع حسابرسی از نظر شیوه انجام کار 22

5-3-2- انواع حسابرسی از دیدگاه دیگر 22

4-2 معیارهای ارزیابی اطلاعات 23

1-4-2 مربوط بودن 23

2-4-2 تایید پذیری (قابلیت رسیدگی) 24

3-4-2 عاری بودن از سو گیری 25

4-4-2 کمیت پذیری 25

5-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی 28

6-2 نقش اصلی حسابرسی 30

1-6-2 بعد کنترلی 30

2-6-2 بعد اعتبار بخشی 30

7-2 مفاهیم مهم حسابرسی 31

1-7-2 شواهد حسابرسی 31

2-7-2 انواع شواهد در حسابرسی 32

1-2-7-2 ماهیت شواهد حسابرسی 33

3-7-2 مراقبت های حرفه ای 33

4-7-2 ارایه منصفانه 34

5-7-2 استقلال حسابرس 35

6-7-2 اصول اخلاقی 35

8-2 نقش وجایگاه حسابرسی 36

1-8-2 نقش اقتصادی حسابرس 38

2-8-2 قانون تجارت و حسابرسی مستقل 39

3-8-2 محوریت استاندارد های حسابداری وحسابرسی 41

9-2 ابعاد نظام کنترل مالی در ایران 42

10-2 گزارش حسابرسی 43

1-10-2 موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس اثر دارد. 43

2-10-2 موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس تاثیر ندارد 45

3-10-2 انواع گزارش های حسابرسی 45

11-2 معیارهای عملکرد 46

12-2 شاخص های عملکرد مالی 48

13-2 روش های تجزیه و تحلیل مالی 52

14-2 نسبت های مالی 53

15-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و نسبت های مالی 53

16-2 طبقه بندی نسبت ها 54

17-2 نسبت های مالی مورد استفاده در این تحقیق 55

1-17-2 نسبت های نقدینگی 55

2-17-2 نسبت های سود آوری 57

3-17-2 نسبت های سرمایه گذاری 60

4-17-2 نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی 62

5-17-2 سایر نسبت های مالی استفاده در تحقیق 65

18-2 استفاده کنندگان نسبت های مالی 66

19-2 محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی 67

20-2 نسبت های مالی وشاخص های عملکرد شرکت های موفق 68

21-2 کاربرد نسبت های مالی در پیش بینی ناتوانی مالی 68

22-2 انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی 69

1-22-2 مدل آلتمن 69

2-22-2 مدل زیمسکی 69

3-22-2 مدل شیراتا 70

23-2 ویژگی های شرکت های ورشکسته 71

24-2 روش های تحلیلی 72

25-2 ارتباط بین معیارهای عملکرد و گزارش حسابرس 74

26-2 مسئولیت حسابرس در رابطه با تداوم فعالیت شرکت 75

27-2 تحقیقات انجام یافته مرتبط با تداوم فعالیت 76

28-2 سایر متغیرهای تحقیق 79

1-28-2 اندازه شرکت و اظهار نظر حسابرس 79

2-28-2 تحقیقات مرتبط با اندازه شرکت 80

29-2 پیش بینی اظهار نظر حسابرس 82

1-29-2 انواع الگوهای پیش بینی اظهار نظر حسابرس 82

30-2 پیشینه تحقیق 85

1-30-2 تحقیقات داخلی 85

2-30-2 تحقیقات خارجی 88

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 93

2-3 جامعه آماری تحقیق 93

3-3 روش تحقیق 96

4-3 روش جمع آوری داده ها 96

5-3 ابزار گردآوری اطلاعات 96

6-3 روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 97

7- 3 مدل 100

1-7-3 ویژگی های یک مدل خوب 100

2-7- 3 رگرسیون 101

3-7-3 رگرسیون لجستیک 101

8-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق 102

9-3 جنبه نو آوری تحقیق 105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 107

2-4 خلاصه یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق 107

3-4 آزمون فرضیه اول 110

4-4 آزمون فرضیه دوم 115

5-4 آزمون فرضیه سوم 116

6-4 ارایه مدل رگرسیون چند گانه 117

1-6-4 مدل لجستیک با استفاده از روش ENTER 117

7-4 مدل لجستیک با استفاده از روش Backward Stepwise (پس روند) 119

8-4 مدل لجستیک با واردکردن تمامی متغیرها 122

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 126

2-5 خلاصه تحقیق 126

3-5 یافته های تحقیق در مورد فرضیه ها 127

1-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه اول 127

2-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه دوم 129

3-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه سوم 129

4-5 تفسیر کلی نتایج تحقیق 129

5-5 محدودیت های تحقیق 131

6-5- پیشنهادهای تحقیق 132

1-6-5 پیشنهادهایی برای کاربران نتایج تحقیق 132

2-6-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 132

پیوستها

پیوست الف:تعاریف جدول نسبت های مالی 135

پیوست ب: خروجی نرم افزار 142

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 167

منابع لاتین: 170

چکیده انگلیسی: 172

جدول 1-2 : نوع بنگاه های اقتصادی ومکانیزم های کنترل آنها (در شرایط کنونی آنها) 42

جدول 2-2 نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی 62

جدول 1-3 شرکت های دریافت کننده گزارش مقبول 95

جدول2-3 شرکت دریافت کننده گزارش مشروط 95

جدول1-4 : یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهار نظر مقبول 108

جدول2-4 : یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهارنظر غیر مقبول (مشروط) 109

جدول3-4: توزیع فراوانی دو متغیر بحران مالی واظهار نظر حسابرس 110

جدول 4-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نسبت های مالی 110

جدول5-4: نتایج آزمون t برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه 113

جدول6-4 : نتایج آزمون کروسکال والیس برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه 115

جدول7-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای اندازه شرکت 116

جدول 8-4 : نتایج آزمون t برای میانگین اندازه دو جامعه 116

جدول 9-4 : نتایج آزمون کای دو متغیر بحران مالی واظهار نظرحسابرس 117

جدول 10-4 نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل براظهار نظر حسابرس 117

جدول 11-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل و اظهار نظر حسابرس 118

جدول 12-4 : مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل 118

جدول13-4ضرایب متغیرها و سطح معنی داری آنها 118

جدول 14-4 : نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل بر اظهار نظر حسابرس 119

جدول 15-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس 120

جدول16-4: مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده بااستفاده از مدل 120

جدول 17-4 : ضرایب متغیرها وسطح معنی داری آنها 121

جدول 18-4 : نتایج آزمون کای دوبرای تاثیر متغیر های مستقل بر اظهار نظر حسابرس 122

جدول 19-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس 122

جدول 20-4: مقادیرمشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل 123

جدول 21-4: ضرایب متغیر ها وسطح معنی داری آنها 123

جدول1-5 : خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق 126

نمودار1-3 فرایند انتخاب جامعه آماری موردمطالعه به روش غربال گیری 94خرید فایللینک منبع :دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس

پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار ... https://downloadocx.com/...پایان-نامه-ارزیابی-تاثیر-معیار-های-عملکرد-مالی-و-غیر-مالی-بر-نوع-اظهار-نظر-حسابرس/27543.html‎Im Cache12 نوامبر 2016 ... پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس ... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با موضوع: ... ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی وغیر مالی برنوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. دانلود فایل ( پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی ... dlkadest.ir/dlarticle5738.html‎Im Cache6 دسامبر 2016 ... ... های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس)خوش آمدید برای دانلود ... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و ... خرید و دانلود پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی ... rahpuodle.ir/filepost-12599.html‎Im Cache13 دسامبر 2016 ... یک نسخه از فایل نیز به شما ایمیل خواهد شد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس. [PDF] ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﻮع اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس articlenetwork.ir/pdf=34324‎Im Cacheﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﻮع اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ. ﺣﺴﺎﺑﺮس. دﺳﺘﻪ: ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: docx. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 456 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 174. داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ... دانلود پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع ... www.sarvoptdl.ir/file6870.html‎Im Cacheبا سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ... دانلود پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع ... tinarticlevi.ir/?p=10731‎Im Cache23 دسامبر 2016 ... یک نسخه از فایل نیز به شما ایمیل خواهد شد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس. برترین پکیج پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر ... 5b6s9l.prodownload.site/‎Im Cacheبرترین پکیج پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس - دانلود فایل. خرید و دانلود پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی ... gooyadlc.meeblog.ir/post/1516‎Im Cacheبا سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ... پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار ... 9rd1ur.nikansefile.ir/‎Im Cacheپایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس. ... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی ... خرید آنلاین پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی ... paperstant.ir/خرید-آنلاین-پایان-نامه-ارزیابی-تاثیر-م/‎Im Cache6 روز پیش ... ... دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس. ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 01:48 | چاپ مطلب